[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP khu vực thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP khu vực thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Bố cục của luận văn
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU       
2.1 Lý luận về động lực làm việc của người lao động   
2.1.1 Khái niệm về động lực làm việc
2.1.2 Các học thuyết về nâng cao động lực làm việc cho người lao động
2.1.2.1 Thuyết nhu cầu của Abraham Maslow
2.1.2.2 Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg         
2.1.2.3 Thuyết về bản chất con người của Douglas Mc Gregor
2.1.2.4 Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom
2.1.2.5 Thuyết công bằng của J.Stacy Adam      
2.1.2.6 Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.F.Skinner (1904-1990)
2.1.2.7 Quan điểm của Hackman và Oldham
2.1.2.8 Mô hình mười yếu tố tạo động lực của Kovach (1987)
2.2 Lý luận về công tác nâng cao động lực cho người lao động
2.2.1 Mục đích của công tác nâng cao động lực cho người lao động
2.2.2 Vai trò của công tác nâng cao động lực
2.2.3 Vai trò người quản lý trong nâng cao động lực người lao động
2.3 Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các Ngân hàng TMCP khu vực Tp HCM     
2.3.1 Mô hình đề xuất nghiên cứu
2.3.2 Các giả thuyết
Tóm tắt chương 2    
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    
3.1 Thiết kế nghiên cứu      
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu      
3.1.1.1 Nghiên cứu định tính         
3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng      
3.1.2 Qui trình nghiên cứu 
3.1.3 Phương pháp chọn mẫu        
3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi           
3.2 Xây dựng thang đo
3.2.1 Thang đo lường nhân tố tiền lương và phúc lợi
3.2.2 Thang đo lường nhân tố công việc lâu dài 
3.2.3 Thang đo lường nhân tố điều kiện làm việc tốt
3.2.4 Thang đo lường nhân tố được tự chủ trong công việc
3.2.5 Thang đo lường nhân tố công việc thú vị
3.2.6 Thang đo lường nhân tố Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
3.2.7 Thang đo lường nhân tố lãnh đạo công ty
3.2.8 Thang đo lường nhân tố được công nhận đầy đủ trong công việc
3.3 Thực hiện nghiên cứu định lượng
3.3.1 Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng
3.3.2 Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
3.3.2.1 Mẫu dựa trên đặc điểm giới tính
3.3.2.2 Mẫu dựa trên trình độ học vấn
Tóm tắt chương 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Đánh giá thang đo
4.1.1 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố tiền lương và phúc lợi   
4.1.2 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Công việc lâu dài
4.1.3 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Điều kiện làm việc tốt
4.1.4 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Được tự chủ trong công việc
4.1.5 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Công việc thú vị
4.1.6 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
4.1.7 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Lãnh đạo công ty
4.1.8 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Được công nhận đầy đủ trong công việc
4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn Tp.HCM
4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ nhất
4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ hai
4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ ba      
4.2.3  Kết luận phân tích nhân tố khám phá mô hình đo lường
4.3 Phân tích mô hình hồi qui tuyến tính đa biến          
4.3.1 Kiểm định mô hình hồi qui tuyến tính đa biến     
4.3.2 Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy
4.3.2.1 Kiểm định giả định phương sai của sai số (phần dư) không đổi         
4.3.2.2 Kiểm tra giả định các phần dư có phân phối chuẩn
4.3.2.3 Ma trận tương quan
4.4 Phân tích hồi quy
4.4.1 Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
4.4.2 Kết quả phân tích hồi quy
4.4.3 Kết quả đánh giá mức độ động lực làm việc của nhân viên trong từng nhân tố
4.4.3.1 Nhân tố Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
4.4.3.2 Nhân tố Công việc có tính chất lâu dài
4.4.3.3 Nhân tố Công việc thú vị
4.4.3.4 Nhân tố Tiền lương và phúc lợi
4.5 Kiểm định động lực làm việc của các tổng thể con
4.5.1 Động lực làm việc tại công ty giữa nam và nữ      
4.5.2 Động lực làm việc theo độ tuổi
4.5.3 Động lực làm việc theo trình độ học vấn
Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO GIẢI PHÁP
5.1 Kết quả ứng dụng của nghiên cứu
5.1.1 Tạo động lực làm việc cho nhân viên bằng chính sách tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
5.1.2 Tạo động lực làm việc cho nhân viên bằng chính sách đảm bảo ổn định công việc cho nhân viên
5.1.3 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua công việc thú vị
5.1.4 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua tự chủ trong công việc          
5.1.5 Giải pháp khác
5.2 Kết quả ứng dụng của nghiên cứu
5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu kế tiếp
KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan