[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cải thiện môi trường cho ngành sản xuất sữa nước trường hợp điển hình tại công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cải thiện môi trường cho ngành sản xuất sữa nước trường hợp điển hình tại công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về SXSH
1.1.1. Sự ra đời của SXSH  
1.1.2. Các nhóm giải pháp SXSH
1.1.3. Hiện trạng áp dụng SXSH và chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 ở Việt Nam       
1.2. Tổng quan của ngành sản xuất sữa nước
1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sữa trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sữa ở Việt Nam
1.2.3. Công  nghệ sản xuất sữa
1.2.3.1. Nguyên nhiên liệu và hóa chất sử dụng
1.2.3.2. Tính chất của sữa
1.2.3.3. Một số công nghệ sản xuất sữa kèm theo dòng thải
1.2.3.4. Các vấn đề môi trường liên quan đến ngành sản xuất sữa nước
1.2.3.5.  Các tác động đến môi trường của ngành sản xuất sữa nước
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu về công ty
2.1.2. Sơ đồ tổ chức của công ty
2.1.3. Sơ đồ bố trí mặt bằng của công ty
2.1.4. Sơ đồ bố trí mặt bằng của khu vực chế biến
2.1.5. Giới thiệu một số sản phẩm của công ty
2.1.6. Nguyên liệu và công nghệ sản xuất sữa của công ty
2.1.6.1. Nguyên liệu
2.1.6.2. Quy trình công nghệ sản xuất sữa nước
2.2. Hiện trạng môi trường của công ty
2.2.1. Môi trường không khí
2.2.1.1. Trong khu vực sản xuất chế biến
2.2.1.2. Khí thải lò hơi và máy phát điện
2.2.1.3. Điều kiện vi khí hậu
2.2.1.4. Tiếng ồn
2.2.2. Nước thải
2.2.2.1. Nước thải sinh hoạt
2.2.2.2. Nước thải từ các hoạt động sản xuất chế biến
2.2.3. Chất thải rắn
2.2.3.1. Chất thải rắn sản xuất
2.2.3.2. Chất thải rắn sinh hoạt
2.2.3.3. Chất thải nguy hại
2.2.4. Các vấn đề môi trường khác           
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM
3.1. Kết quả áp dụng sản xuất sạch hơn
3.1.1. Cân bằng vật chất     
3.1.1.1. Nguyên tắc cân bằng vật chất
3.1.1.2. Tính toán cân bằng nước và nguyên vật liệu
3.1.2. Phân tích cơ hội SXSH
3.1.2.1. Xác định tổn thất và nguyên nhân gây lãng phí
3.1.2.2. Đề xuất các giải pháp SXSH cho các công đoạn
3.1.2.3. Đánh giá sơ bộ các cơ hội SXSH
3.1.3. Áp dụng sản xuất sạch hơn 
3.1.3.1 Nghiên cứu tính khả thi cho giải pháp cần nghiên cứu thêm
3.1.3.2. Đề xuất các bước thực hiện SXSH cho công ty
3.1.4. Phân tích các lợi ích đã đạt được
3.1.4.1. Lợi ích kinh tế       
3.1.4.2. Lợi ích môi trường
3.1.4.3. Lợi ích xã hội
3.1.5. Những khó khăn và thuận lợi khi áp dụng SXSH tại công ty
3.1.5.1. Khó khăn
3.1.5.2. Thuận lợi
3.2. Các biện pháp tổng hợp khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường tại công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam
3.2.1. Xử lý nước thải
3.2.2. Biện pháp hạn chế tiếng ồn và rung          
3.2.3. Quản lý chất thải rắn           
3.2.3.1. Chất thải sinh hoạt
3.2.3.2. Chất thải công nghiệp       
3.2.3.3. Chất thải nguy hại 
3.2.4. Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động
3.2.4.1. Các biện pháp chống nóng, ẩm đảm bảo vi khí hậu môi trường làm việc
3.2.4.2. Các biện pháp an toàn lao động
3.2.4.3. Phòng ngừa khả năng cháy nổ
3.2.4.4. Phòng ngừa tai nan lao động
3.2.5. Duy trì chương trình giám sát môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan