[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các phương pháp xác định tương quan giữa các vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các phương pháp xác định tương quan giữa các vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về định giá đất và vùng giá trị đất đai
1.2. Lý luận về phân vùng giá trị đất đô thị
1.3. Các luận điểm cơ bản về vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.4. Các giải pháp xác định tương quan giá trị đất đai
1.5. Phân vùng yếu tố ảnh hưởng đến vùng giá trị đất đai
1.6. Hệ thống thông tin địa chính và hệ thống thông tin địa chính mở rộng
1.7. Thông tin trên bản đồ địa chính, ảnh viễn thám có độ phân giải cao và khả năng cung cấp thông tin phục vụ phân vùng đất đô thị, định giá đất đô thị áp dụng tại Việt nam.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu 34
2.2. Phạm vi nghiên cứu 34
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm của khu vực nghiên cứu
3.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.3 Thực trạng về bản đồ địa chính tại khu vực thành phố Thái Nguyên
3.4. Công tác định giá đất tại Tỉnh Thái Nguyên
3.5 Sử dụng bản đồ địa chính xây dựng bản đồ vùng theo vị trí tại phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên
3.6. Xác định tương quan gữa các vùng giá trị tại khu vực nghiên cứu - trung tâm thành phố Thái Nguyên
3.7. Kết quả thu thập số liệu gia đất và các số liệu bổ trợ theo lý luận phân vùng tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên phục vụ xác định tương quan gữa các đường phố
3.8. Kiến nghị giải pháp
3.9. Phân tích giải pháp xây dựng và sử dụng vùng giá trị định cấp xác định tương quan trong công tác định giá đất tại thành phố Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan