[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo và chống xói lở đất của một số loài thực vật trên đất sau khai khoáng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo và chống xói lở đất của một số loài thực vật trên đất sau khai khoáng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Cơ sở thực tiễn
1.1.1.1. Hiện trạng đất sau khai khoáng trên thế giới
1.1.1.2. Hiện trạng đất sau khai khoáng tại Việt Nam
1.1.2. Cơ sở khoa học
1.2. Tình hình nghiên cứu cây cải tạo đất và chống xói mòn trên thế giới
1.3. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
1.3.1. Nghiên cứu cây cải tạo đất
1.3.2. Nghiên cứu cây chống xói mòn, sạt lở đất
1.4. Một số nghiên cứu về cây cải tạo phục hồi đất sau khai thác khoáng sản trên Thế giới và Việt Nam
1.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.5.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
1.5.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.5.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
1.5.2. Tình hình khai thác quặng sắt
1.5.2.1. Đặc điểm công nghệ sản xuất.
1.5.2.2. Hoạt động khai thác của mỏ
1.5.2.3. Sản lượng khai thác quặng sắt của mỏ sắt Trại Cau.
CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phạm vi nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Điều tra đánh giá hiện trạng và chất lượng đất sau khai khoáng tại thị trấn Trại Cau
2.5.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo đất của một số cây đậu đỗ ngắn ngày trên đất mới hoàn thổ sau khai khoáng
2.5.2.1. Công thức thí nghiệm
2.5.2.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
2.5.3. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo đất của một số cây phân xanh họ đậu dài ngày trên đất mới hoàn thổ sau khai khoáng
2.5.3.1. Công thức thí nghiệm
2.5.3.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
2.5.4. Nghiên cứu biện pháp chống sạt lở đất bằng biện pháp sinh học
2.5.4.1. Công thức thí nghiệm
2.5.4.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
2.6. Chỉ tiêu theo dõi
2.6.1. Đối với thí nghiệm 1: Cây đậu đỗ ngắn ngày
2.6.2. Đối với thí nghiệm 2: Cây phân xanh họ đậu dài ngày
2.6.3. Đối với thí nghiệm 3: Cây cỏ chống xói mòn, sạt lở
2.7. Phương pháp theo dõi
2.7.1. Cây trồng
2.7.2. Đánh giá đất
2.8. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp liên quan đến luận văn
2.9. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGIÊN CƢ́ UV À THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá hiện trạng và chất lượng đất sau khai khoáng tại khu vực mỏ sắt Trại Cau
3.1.1. Hiện trạng và chất lượng đất
3.1.2. Đánh giá của người dân về chất lượng đất và nguyên nhân suy thoái đất
3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo đất của một số cây đậu đỗ ngắn ngày trên đất mới hoàn thổ sau khai khoáng
3.2.1. Khả năng sinh trưởng của một số cây đậu đỗ ngắn ngày
3.2.1.1. Chiều cao cây
3.2.1.2. Số cành (nhánh)
3.2.1.3. Số lượng nốt sần
3.2.1.4. Năng suất chất xanh, chất khô
3.2.1.5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
3.2.2. Đánh giá các chỉ tiêu về đất
3.2.2.1. Ẩm độ đất
3.2.2.2. Dung trọng đất
3.2.2.3. Độ xốp của đất
3.2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu về dinh dưỡng đất sau khi trồng (mùn, đạm tổng số, lân tổng số, kali tổng số, pH)
3.3. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo đất của một số cây phân xanh họ đậu dài ngày trên đất sau khai khoáng mới hoàn thổ
3.3.1. Khả năng sinh trưởng của cây phân xanh họ đậu dài ngày
3.3.1.1. Chiều cao cây
3.3.1.2. Số cành (nhánh)
3.3.1.3. Số lượng nốt sần
3.3.1.4. Năng suất chất xanh
3.3.1.5. Năng suất chất khô
3.3.2. Chỉ tiêu về đất
3.3.2.1. Ẩm độ đất
3.3.2.2. Dung trọng đất
3.3.2.3. Độ xốp của đất
3.3.2.4. Phân tích các chỉ tiêu về dinh dưỡng đất (mùn, đạm tổng số, lân tổng số, kali tổng số, pH)
3.4. Nghiên cứu biện pháp chống sạt lở đất bằng biện pháp sinh học
3.4.1. Khả năng sinh trưởng của cây trồng
3.4.1.1. Sinh khối chất xanh
3.4.1.2. Độ ăn sâu của rễ
3.4.1.3. Chiều dài rễ
3.4.1.4. Khối lượng rễ cây
3.4.2. Đánh giá đất sau mùa mưa
3.4.2.1. Lượng đất bị xói mòn rửa trôi
3.4.2.2. Lượng dinh dưỡng đất bị xói mòn rửa trôi
3.4.2.3. Đánh giá hiện tượng, khả năng bị sạt lở
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan