[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Một số khái niệm về lúa cạn
1.3. Nguồn gốc lúa cạn
1.4. Phân loại, đặc điểm và yêu cầu về ngoại cảnh của lúa cạn
1.4.1. Phân loại lúa cạn
1.4.2. Yêu cầu về ngoại cảnh của lúa cạn
1.4.2.1. Yêu cầu về nước
1.4.2.2. Yêu cầu về đất
1.4.2.3. Yêu cầu về các yếu tố khác
1.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa trên thế giới
1.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa ở Việt Nam
1.6. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa cạn trên thế giới và Việt Nam
1.6.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa cạn trên thế giới
1.6.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa cạn ở Việt Nam
1.6.2.1. Những hạn chế trong việc trồng lúa cạn
1.6.2.2. Những kết quả nghiên cứu về chọn lọc giống lúa cạn
PHẦN II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi, đánh giá
2.5.1. Chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển
2.5.2. Các đặc tính nông học
2.5.3. Khả năng chống chịu
2.5.3.1. Tính chịu hạn và khả năng phục hồi sau hạn
2.5.3.2. Khả năng chống chịu sâu bệnh
2.5.4. Chỉ tiêu về đặc điểm sinh lý
2.5.4.1. Chỉ số diện tích lá
2.5.4.2. Khả năng tích lũy vật chất khô
2.5.5. Chỉ tiêu về năng suất
2.5.6. Chỉ tiêu về chất lượng hạt gạo
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Diễn biến thời tiết khí hậu vụ mùa năm 2010 và vụ xuân 2011
3.2. Thí nghiệm 1: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong điều kiện canh tác phụ thuộc nước trời vụ Mùa 2010.
3.2.1. Thời gian sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010
3.2.2. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010
3.2.3. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa trong vụ Mùa 2010
3.2.4. Khả năng chống chịu của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010
3.2.4.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm
3.2.4.2. Khả năng chịu hạn và phục hồi sau hạn của các giống lúa thí nghiệm
3.2.5. Chỉ tiêu sinh lý của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010
3.2.5.1. Chỉ số diện tích lá của các giống lúa thí nghiệm
3.2.5.2. Khả năng tích luỹ vật chất khô của các giống lúa thí nghiệm
3.2.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010
3.3. Thí nghiệm 2: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong điều kiện canh tác phụ thuộc nước trời vụ Xuân 2011
3.3.1 Thời gian sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011
3.3.2. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa trong vụ Xuân 2011
3.3.3. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa trong vụ Xuân 2011
3.3.4. Khả năng chống chịu của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011
3.3.4.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm
3.3.4.2. Khả năng chịu hạn và phục hồi sau hạn của các giống lúa thí nghiệm
3.3.5. Chỉ tiêu về đặc điểm sinh lý của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011
3.3.5.1. Chỉ số diện tích lá của các giống lúa thí nghiệm
3.3.5.2. Khả năng tích luỹ vật chất khô của các giống lúa thí nghiệm
3.3.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011
3.4. Chất lượng hạt gạo của các giống lúa tham gia thí nghiệm
3.5. So sánh ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 và vụ Xuân 2011
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan