[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh sản và mối tương quan với các đa hình gen thụ thể prolactin và properdine của lợn nái lai F1 (♂ đực rừng Thái Lan x ♀ nái địa phương Pác Nặm)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh sản và mối tương quan với các đa hình gen thụ thể prolactin và properdine của lợn nái lai F1 (♂ đực rừng Thái Lan x ♀ nái địa phương Pác Nặm)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học về di truyền trong chăn nuôi lợn
1.1.1. Cơ sở khoa học của việc cho lai tạo giữa lợn đực rừng và lợn nái lai
1.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái
1.1.2.1. Đặc điểm sinh lý của lợn nái hậu bị
1.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát dục của lợn cái
1.1.3. Khả năng sinh sản của lợn nái và các yếu tố ảnh hưởng
1.1.4. Đặc điểm và khả năng sản xuất của lợn địa phương Pác Nặm
1.2. Cơ sở khoa học và lý luận về di truyền
1.2.1. Cấu trúc của nucleic acid - DNA
1.2.2. Tổng hợp DNA in vitro
1.2.3. Gen và những quan niệm về gen
1.2.4. Các chỉ thị di truyền
1.2.5. Một số phương pháp sử dụng trong nghiên cứu gen lợn và ứng dụng
1.2.6. Ứng dụng của các chỉ thị di truyền đến tính trạng số lượng ở lợn
1.3. Cơ sở lý luận về phương pháp nghiên cứu
1.3.1. Phương pháp tách DNA
1.3.2. Phương pháp nhân đoạn DNA đặc hiệu
1.3.2.1. Phản ứng PCR cho phép nhân các đoạn DNA định trước
1.3.2.2. Cách tiến hành phản ứng PCR chuỗi trùng hợp
1.3.3. Enzym giới hạn
1.3.4. Phương pháp RFLP
1.3.5. Điện di trên gel agarose
1.4. Các gene liên quan đến tính trạng sinh sản của lợn
1.4.1. Gen thụ thể prolactin
1.4.2. Gen Properdine
1.4.3. Các gen sinh sản khác
1.5. Tình hình nghiên cứu gen lợn trong và ngoài nước
1.5.1. Nghiên cứu gen lợn ở nước ngoài
1.5.2. Nghiên cứu gen lợn ở Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái rừng lai
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu đa hình gen PRLR và gen Properdine
2.4.2.1. Hóa chất và thiết bị
2.4.2.2. Phương pháp tách chiết DNA
2.4.2.3. Phương pháp quang phổ kế để xác định hàm lượng DNA
2.4.2.4. Phản ứng chuỗi trùng hợp - PCR
2.5. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.5.1. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu về khả năng sinh sản
2.5.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu về đa hình gene
2.6. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh sản của lợn nái lai F1
3.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái lai
3.1.2. Khả năng sinh sản của lợn nái lai F1
3.1.3. Sinh trưởng tích lũy của lợn con
3.1.4. Sinh trưởng tương đối và sinh trưởng tuyệt đối
3.1.5. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con giống
3.1.6. Chi phí thức ăn/kg lợn con giống
3.2. Kết quả phân tích đa hình gen PRLR và gen Properdine
3.2.1. Kết quả tách DNA
3.2.2. Kết quả nhân đoạn gen PRLR và Properdine
3.2.3. Phân tích đa hình gen PRLR bằng enzym giới hạn Alu I
3.2.4. Phân tích đa hình gen Properdine bằng enzyme giới hạn SmaI
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan