[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về kim loại nặng
1.1.1. Giới thiệu về kim loại nặng
1.1.2. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường
1.1.3. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp
1.1.4. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng
1.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ
1.2.1. Các khái niệm
1.2.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ
1.3. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
1.3.1. Nguyên tắc
1.3.2. Phương pháp đường chuẩn
1.4. Giới thiệu về rơm
1.4.1. Diễn biến sản xuất lúa ở Việt Nam
1.4.2. Thành phần chính của rơm
1.4.3. Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm VLHP
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Thiết bị và hóa chất.
2.1.1. Thiết bị
2.1.2. Hoá chất
2.2. Chế tạo VLHP từ rơm
2.2.1. Quy trình chế tạo VLHP từ rơm
2.2.2. Khảo sát một số đặc điểm bề mặt của VLHP
2.3. Dựng đường chuẩn xác định nồng độ ion kim loại theo phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
2.4. Phương pháp hấp phụ tĩnh
2.4.1. Khảo sát khả năng hấp phụ của NL và VLHP đối với Cr(VI), Cu(II), Ni(II)
2.4.2. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cr(VI), Cu(II), Ni(II) của VLHP
2.5. Khảo sát khả năng tách loại và thu hồi các kim loại nặng bằng phương pháp hấp phụ động trên cột
2.5.1. Chuẩn bị cột hấp phụ
2.5.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng
2.5.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit giải hấp
2.6. Khảo sát khả năng tái sử dụng vật liệu hấp phụ
2.7. Xử lý mẫu nước thải chứa Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ của NL, VLHP đối với Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
3.2. Kết quả khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion Cu(II), Ni(II), Cr(VI) của VLHP bằng phương pháp hấp phụ tĩnh
3.2.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP
3.2.2. Ảnh hưởng của pH
3.2.3. Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc
3.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ
3.2.5.Khảo sát ảnh hưởng của một số ion đến khả năng hấp phụ Cu(II), Ni(II) và Cr(VI) của VLHP
3.2.6. Xác định dung lượng hấp phụ cực đại của VLHP đối với Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
3.3. Phương trình động học
3.4. Kết quả khảo sát khả năng tách loại và thu hồi các kim loại nặng bằng phương pháp hấp phụ động trên cột.
3.4.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng
3.4.2. Kết quả giải hấp thu hồi kim loại
3.5. Tái sử dụng vật liệu
3.6. Kết quả xử lí mẫu nước thải chứa Cu(II), Ni(II), Cr(VI)
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan