[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl da cam, metylen xanh của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl da cam, metylen xanh của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía
MỤC LỤC
CHƯƠNG I TỔNG QUAN
1.1. Nước thải dệt nhuộm
1.1.1. Thuốc nhuộm
1.1.2. Nguồn phát sinh nước thải trong công nghiệp dệt nhuộm
1.1.3. Giới thiệu về metyl da cam và metylen xanh
1.1.3.1. Metyl da cam
1.1.3.2. Metylen xanh
1.1.4. Tác hại của ô nhiễm nước thải dệt nhuộm do thuốc nhuộm
1.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ
1.2.1. Các khái niệm
1.2.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ
1.2.2.1. Mô hình động học hấp phụ
1.2.2.2. Các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ
1.2.3. Đặc điểm chung của hấp phụ trong môi trường nước
1.2.4. Quá trình hấp phụ động trên cột
1.3. Phương pháp phân tích xác định hàm lượng metyl da cam, metylen xanh
1.4. Giới thiệu về VLHP bã mía
1.5. Một số hướng nghiên cứu sử dụng bã mía làm VLHP xử lý môi trường
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
2.1. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất
2.1.1. Thiết bị và dụng cụ
2.1.2. Hóa chất
2.2. Chế tạo các VLHP từ bã mía
2.2.1. Chuẩn bị nguyên
2.2.2. Chế tạo các vật liệu hấp phụ
2.3. Định lượng metyl da cam và metylen xanh
2.3.1. Định lượng metyl da cam
2.3.2. Định lượng metylen xanh
2.4. Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và các VLHP theo phương pháp hấp phụ tĩnh.
2.4.1. Khảo sát khả năng hấp phụ metyl da cam của nguyên liệu và các VLHP
2.4.2. Khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh của nguyên liệu và các VLHP
2.5. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của các VLHP theo phương pháp hấp phụ tĩnh.
2.5.1. Ảnh hưởng của pH
2.5.1.1. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ metyl da cam của các VLHP
2.5.1.2. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ metylen xanh của các VLHP
2.5.2. Ảnh hưởng của thời gian
2.5.2.1. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ metyl da cam của các VLHP
2.5.2.2. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ metylen xanh của các VLHP
2.5.3. Ảnh hưởng của khối lượng các VLHP
2.5.3.1. Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến khả năng hấp phụ metyl da cam của các VLHP
2.5.3.2. Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến khả năng hấp phụ metylen xanh của các VLHP
2.5.4. Ảnh hưởng của kích thước các VLHP
2.5.4.1. Ảnh hưởng của kích thước các VLHP đến khả năng hấp phụ metyl da cam của các VLHP
2.5.4.2. Ảnh hưởng của kích thước các VLHP đến khả năng hấp phụ metylen xanh của các VLHP
2.5.5. Ảnh hưởng của nồng độ metyl da cam và metylen xanh ban đầu
2.5.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ metyl da cam ban đầu
2.6. Khảo sát khả năng hấp phụ và thu hồi metyl da cam, metylen xanh bằng các VLHP chế tạo từ bã mía theo phương pháp hấp phụ động trên cột
2.6.1. Chuẩn bị cột hấp
2.6.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy đến khả năng hấp phụ metyl da cam, metylen xanh của các VLHP
2.6.2.1. Ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy đến khả năng hấp phụ metyl da cam của các VLHP
2.6.2.2. Ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy đến khả năng hấp phụ metylen xanh của các VLHP
2.7. Khảo sát khả năng giải hấp metyl da cam, metylen xanh của dung dịch rửa giải NaOH ở các nồng độ khác nhau
2.7.1. Kết quả giải hấp metyl da cam bằng dung dịch NaOH ở các nồng độ khác nhau
2.7.2. Kết quả giải hấp metylen xanh bằng dung dịch NaOH ở các nồng độ khác nhau
2.8. Khảo sát khả năng tái sử dụng VLHP với VLHP đã hấp phụ metyl da cam, metylen xanh
2.8.1. Kết quả của sự tái sử dụng VLHP với VLHP đã hấp phụ metyl da cam
2.8.2. Kết quả của sự tái sử dụng VLHP với VLHP đã hấp phụ metylen xanh
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan