[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa JO2 và ĐS1 tại Phú Lương Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa JO2 và ĐS1 tại Phú Lương Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng thể
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Ý nghĩa của đề tài
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lúa trên thế giới
2.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu phân bón trên thế giới
2.2.3. Những kết quả nghiên cứu về mật độ cấy trên thế giới
2.3. Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình nghiên cứu phân bón ở Việt Nam
2.3.2. Những kết quả nghiên cứu về mật độ cấy ở Việt Nam
2.3.3. Những kết quả nghiên cứu về khoảng cách cấy
PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Đối tượng nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.5.1. Thời gian sinh trưởng, phát triển
3.5.2. Chiều cao của cây và khả năng chống đổ
3.5.3. Khả năng đẻ nhánh
3.5.4. Các chỉ tiêu về sâu hại
3.5.5. Đánh giá phẩm chất, chất lượng các giống lúa
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện thời tiết khí hậu
4.2. Thời gian sinh trưởng của các giống lúa tham gia thí nghiệm
4.3. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa ở từng công thức thí nghiệm
4.4. Chiều cao cây và khả năng chống đổ của các giống lúa thí nghiệm
4.5. Khả năng chống chịu sâu bệnh
4.6. Năng suất của các giống lúa tham gia thí nghiệm
4.7. Phẩm chất và chất lượng các giống lúa
4.8. Hiệu quả kinh tế của đề tài
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.1.1. Thời gian sinh trưởng và phát triển của lúa
5.1.2. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa trong thí nghiệm
5.1.3. Chiều cao cây của các giống lúa trong thí nghiệm
5.1.4. Đối với khả năng chống chịu sâu, bệnh hại
5.1.5. Năng suất thực thu của các giống lúa trong thí nghiệm
5.1.6. Chất lượng gạo của các giống lúa thí nghiệm
5.1.7. Hiệu quả kinh tế
5.2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan