[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con Bạch đàn (E. Urophylla dòng U6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con Bạch đàn (E. Urophylla dòng U6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Quan điểm về vấn đề nghiên cứu
2.2. Cơ sở khoa học và ý nghĩa của phương pháp nhân giống vô tính bằng nuôi cấy mô - tế bào
2.2.1. Kỹ thuật nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô - tế bào
2.2.1.1. Định nghĩa về nuôi cấy mô - tế bào thực vật
2.2.1.2. Cơ sở của khoa học của phương pháp nuôi cấy mô - tế bào
2.2.1.3. Các bước của quá trình nhân giống in vitro
2.2.2. Ý nghĩa của việc nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô
2.3. Lược sử về cây bạch đàn
2.3.1. Phân bố địa lý
2.3.2. Phân loại
2.3.3. Đặc điểm sinh vật học
2.3.4. Công dụng của bạch đàn
2.4. Tình hình phát triển cây bạch đàn
2.4.1. Trên thế giới
2.4.1.1. Nhu cầu trồng rừng
2.4.1.2. Thực trạng trồng rừng bạch đàn
2.4.2. Ở Việt Nam
2.5. Một số thành tựu nghiên cứu về nhân giống vô tính bạch đàn và một số cây lâm nghiệp
2.5.1. Trên thế giới
2.5.2. Tại Việt Nam
2.6. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Vật liệu nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.5. Phân tích và xử lý số liệu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây mầm ra ngôi đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm
4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ ra cây đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm
4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian che vòm nilon và lưới che râm đến tỷ lệ sống của cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm
4.3.1. Ảnh hưởng của che vòm nilon
4.3.2. Ảnh hưởng của che lưới che râm
4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón và hàm lượng thích hợp với cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm
4.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại thuốc phòng trừ bệnh và nồng độ phù hợp với cây bạch đàn mô ở giai đoạn vườn ươm
4.6. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tạo cây bạch đàn mô Urophylla dòng U6 ở giai đoạn vườn ươm
4.6.1. Đất vườn ươm
4.6.2. Tạo bầu
4.6.3. Cấy cây
4.6.4. Chăm sóc
4.6.5. Đảo bầu và phân loại cây con
4.6.6. Phòng trừ sâu bệnh hại
4.6.7. Kỹ thuật hãm cây
4.6.8. Kiểm kê, phân loại và xuất cây đem trồng
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan