[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh cầu trùng bê, nghé ở ba huyện thuộc tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh cầu trùng bê, nghé ở ba huyện thuộc tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CẦU TRÙNG KÝ SINH Ở BÊ, NGHÉ
1.1.1. Thành phần loài cầu trùng bê, nghé
1.1.2. Đặc điểm hình thái, kích thước các loài cầu trùng
1.1.3. Cấu trúc của Oocyst cầu trùng
1.1.4. Chu kỳ sinh học của cầu trùng bê, nghé
1.1.5. Tính chuyên biệt của cầu trùng
1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình nhiễm cầu trùng ở gia súc, gia cầm
1.2. BỆNH CẦU TRÙNG BÊ, NGHÉ
1.2.1. Những thiệt hại về kinh tế do bệnh cầu trùng gây ra
1.2.2. Dịch tễ học của bệnh cầu trùng bê nghé.
1.2.3. Cơ chế sinh bệnh
1.2.4. Triệu chứng của bê, nghé bị bệnh cầu trùng
1.2.5. Bệnh tích của bê, nghé bị bệnh cầu trùng
1.2.6. Miễn dịch trong bệnh cầu trùng
1.2.7. Chẩn đoán bệnh cầu trùng bê, nghé
1.2.8. Phòng, trị bệnh cầu trùng cho bê, nghé
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.3.1. Tình hình nghiên cứu bệnh cầu trùng ở nước ngoài
1.3.2. Tình hình nghiên cứu bệnh cầu trùng bê, nghé trong nước
Chương 2. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé ở ba huyện thuộc tỉnh Bắc Giang
2.3.1.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng ở bê, nghé
2.3.1.2. Nghiên cứu sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng bê, nghé ở ngoại cảnh
2.3.2. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh cầu trùng bê, nghé
2.3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng, trị cầu trùng cho bê, nghé
2.4. BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Bố trí điều tra và phương pháp xác định tình hình nhiễm cầu trùng ở bê, nghé
2.4.2. Phương pháp theo dõi và xác định tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo tuổi bê, nghé
2.4.3. Phương pháp theo dõi và xác định tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo mùa vụ
2.4.4. Bố trí theo dõi sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng bê, nghé ở chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng nuôi bê, nghé và khu vực bãi chăn thả
2.4.5. Bố trí xác định vai trò của cầu trùng trong hội chứng tiêu chảy ở bê, nghé
2.4.6. Bố trí theo dõi biểu hiện lâm sàng chủ yếu của bê, nghé bị bệnh cầu trùng
2.4.7. Phương pháp xét nghiệm máu của bê, nghé bị bệnh cầu trùng và bê, nghé khỏe
2.4.8. Bố trí thí nghiệm xác định công thức ủ phân có khả năng sinh nhiệt tốt để diệt Oocyst cầu trùng
2.4.9. Phương pháp đánh giá hiệu lực của thuốc trị cầu trùng bê, nghé
2.4.10. Phương pháp xác định độ an toàn của thuốc
2.4.11. Đề xuất quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh cầu trùng bê, nghé
2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. CÁC LOÀI CẦU TRÙNG KÝ SINH Ở BÊ, NGHÉ TẠI TỈNH BẮC GIANG
3.2. TỶ LỆ VÀ CƯỜNG ĐỘ NHIỄM CẦU TRÙNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG
3.3. TỶ LỆ VÀ CƯỜNG ĐỘ NHIỄM CẦU TRÙNG THEO TUỔI BÊ, NGHÉ
3.4. TỶ LỆ VÀ CƯỜNG ĐỘ NHIỄM CẦU TRÙNG BÊ, NGHÉ THEO MÙA VỤ
3.5. NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM OOCYST CẦU TRÙNG Ở NGOẠI CẢNH
3.6. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, LÂM SÀNG CỦA BỆNH CẦU TRÙNG BÊ, NGHÉ
3.6.1. Vai trò của cầu trùng trong hội chứng tiêu chảy ở bê, nghé
3.6.2. Tỷ lệ bê nghé có biểu hiện lâm sàng của bệnh cầu trùng
3.6.3. Sự thay đổi một số chỉ số máu của bê, nghé bị bệnh cầu trùng
3.7. NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG
3.7.1. Nghiên cứu công thức ủ phân để tăng khả năng sinh nhiệt
3.7.2. Hiệu lực của thuốc trị cầu trùng bê, nghé
3.7.3. Một số chỉ tiêu sinh lý trước và sau khi dùng thuốc
3.7.3. Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng cho bê, nghé
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan