[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, đặc tính gây bệnh của vi khuẩn Escherichia Coli trong hội chứng tiêu chảy ở thỏ tại tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, đặc tính gây bệnh của vi khuẩn Escherichia Coli trong hội chứng tiêu chảy ở thỏ tại tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. MỘT SỐ HIỂU BIẾT CHUNG VỀ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY
1.1.1. Khái niệm về hội chứng tiêu chảy
1.1.2. Một số đặc điểm sinh học của thỏ
1.1.3. Một số nguyên nhân gây tiêu chảy ở vật nuôi
1.1.4. Bệnh lý lâm sàng của hội chứng tiêu chảy
1.1.5. Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy
1.1.6. Biện pháp phòng trị tiêu chảy cho thỏ
1.2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ VI KHUẨN E. COLI GÂY BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ
1.2.1. Đặc điểm hình thái, cấu trúc của vi khuẩn E. coli
1.2.2. Đặc tính sinh vật học của vi khuẩn E. coli
1.2.3. Đặc tính gây bệnh của vi khuẩn E. coli
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN E. COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY
1.3.1. Những nghiên cứu trong nước
1.3.2. Những nghiên ở nước ngoài
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy ở thỏ nuôi tại tỉnh Bắc Giang.
2.1.2. Nghiên cứu xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli trong hội chứng tiêu chảy ở thỏ
2.1.3. Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy ở thỏ
2.2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.2.3. Thời gian nghiên cứu
2.3. NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU
2.3.1. Mẫu bệnh phẩm
2.3.2. Các loại môi trường, hoá chất
2.3.3. Động vật thí nghiệm
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ
2.4.2. Thu thập mẫu và phân lập vi khuẩn
2.4.3. Xác định số lượng vi khuẩn E. coli trong 1 gam phân thỏ tiêu chảy và thỏ bình thường
2.4.4. Phương pháp xác định serotype kháng nguyên O của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
2.4.5. Phương pháp xác định các yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
2.4.6. Phương pháp xác định độc lực của các chủng vi khuẩn E. coli
2.4.7. Phương pháp xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
2.4.8. Xây dựng phác đồ điều trị tiêu chảy ở thỏ
2.4.9. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở THỎ NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG
3.1.1. Tỷ lệ thỏ mắc tiêu chảy và chết tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang
3.1.2. Tỷ lệ thỏ mắc tiêu chảy và chết theo mùa vụ tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang
3.1.3. Tỷ lệ thỏ mắc tiêu chảy và chết theo phương thức chăn nuôi tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang
3.1.4. Tỷ lệ thỏ mắc tiêu chảy và chết theo lứa tuổi tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang
3.1.5. Tỷ lệ thỏ mắc tiêu chảy và chết theo giống tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang
3.1.6. Các triệu chứng ở thỏ tiêu chảy
3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN E. COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở THỎ
3.2.1. Kết quả xác định số lượng vi khuẩn E. coli có trong phân của thỏ tiêu chảy và thỏ bình thường
3.2.2. Kết quả phân lập vi khuẩn E. coli từ các mẫu phân và phủ tạng thỏ tiêu chảy tại tỉnh Bắc Giang
3.2.3. Kết quả giám định đặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.2.4. Kết quả xác định serotype kháng nguyên O của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.2.5. Kết quả xác định các yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.2.6. Kết quả kiểm tra độc lực của một số chủng vi khuẩn E. coli trên chuột bạch
3.2.7. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY THỎ
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan