[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nhân giống cây gấc (Momordica cochinchinensis) bằng phương pháp nuôi cấy mô

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nhân giống cây gấc (Momordica cochinchinensis) bằng phương pháp nuôi cấy mô
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. TỔNG QUAN VỀ CÂY GẤC
1.1. Giới thiệu chung về cây Gấc
1.2. Nguồn gốc, phân loại và đặc điểm thực vật học của cây gấc
1.2.1. Phân bố và gieo trồng
1.2.2. Đặc điểm thực vật học
1.2.3. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển
1.2.4. Công dụng của cây Gấc
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM VỀ CÂY GẤC
2.1. Tình hình nghiên cứu về mặt dược lý của cây Gấc
2.2. Tình hình nghiên cứu về nhân giống cây Gấc bằng phương pháp nuôi cấy mô
3. KHÁI QUÁT VỀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT
3.1. Khái niệm nuôi cấy mô tế bào thực vật
3.2. Sơ lược lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật
3.3. Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
3.4. Điều kiện và môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật
3.5. Các công đoạn của nuôi cây mô tế bào
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Thời gian nghiên cứu
2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Xử lý số liệu
2.4. Điều kiện thí nghiệm
2.4.1. Thí nghiệm in vitro
2.4.2. Thí nghiệm thích ứng cây in vitro ngoài điều kiện tự nhiên
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất và thời gian khử trùng đến tỉ lệ sống của mẫu Gấc
3.1.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của H2O2 đến tỷ lệ sống của mẫu Gấc
3.1.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của HgCl2 đến tỷ lệ sống của mẫu Gấc
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi cây Gấc
3.2.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Kinetin đến khả năng tái sinh chồi cây Gấc
3.2.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của BAP đến khả năng tái sinh chồi cây Gấc
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân nhanh chồi cây Gấc
3.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Kinetin đến hiệu quả nhân chồi
3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của BAP đến hiệu quả nhân chồi
3.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp giữa BAP và Kinetin đến hiệu quả nhân chồi
3.3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp giữa BAP và nước dừa đến hiệu quả nhân chồi
3.3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp giữa BAP và IBA đến hiệu quả nhân chồi
3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến khả năng ra rễ chồi Gấc
3.4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của IBA đến hiệu quả ra rễ
3.4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến hiệu quả ra rễ
3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của cây con trong vườn ươm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan