[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phân tích và xử lý nước thải làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phân tích và xử lý nước thải làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
1.1.1. Nguồn gốc các chất ô nhiễm N, P trong nước
1.1.2. Sự chuyển hóa các chất ô nhiễm N, P trong nước
1.1.3. Tác hại của các chất ô nhiễm chứa N và P
1.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
1.2.1. Các thông số cơ bản
1.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn nước
1.3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P
1.3.1. Xác định hàm lượng phôtphat bằng phương pháp trắc quang
1.3.2. Xác định hàm lượng P tổng
1.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N
1.4.1. Xác định hàm lượng ion amoni
1.4.2. Xác định hàm lượng N tổng
1.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM CHỨA N VÀ P
1.5.1. Xử lý ion amoni NH4+
1.5.2. Xử lý ion nitrit NO2-
1.5.3. Xử lý ion nitrat NO3-
1.5.4. Xử lý ion photphat
1.5.5. Các phương pháp mới đang được nghiên cứu và sử dụng để xử lý nước thải ở Việt nam và thế giới
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. DỤNG CỤ, MÁY MÓC, HÓA CHẤT
2.1.1. Dụng cụ, máy móc
2.1.2. Hóa chất
2.2. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH P
2.2.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu
2.2.2. Đo phổ hấp thụ phân tử của hợp chất màu xanh molipden
2.2.3. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng P
2.2.4. Đánh giá độ tin cậy của đường chuẩn xác định P
2.3. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH N
2.3.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu
2.3.2. Đo phổ hấp thụ phân tử của dung dịch màu
2.3.3. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng N
2.3.4. Đánh giá độ tin cậy của đường chuẩn xác định N
2.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ DO VÀ COD
2.4.1. Xác định chỉ số DO
2.4.2. Xác định chỉ số COD
2.5. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ VỊ TRÍ LẤY MẪU
2.5.1. Đối tượng nghiên cứu
2.5.2. Vị trí lấy mẫu
2.5.3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu
2.6. PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC THẢI
2.6.1. Phân tích mẫu xác định nồng độ photphat
2.6.2. Phân tích mẫu xác định hàm lượng P tổng
2.6.3. Phân tích mẫu xác định nồng độ NH4+
2.6.4. Phân tích mẫu xác định hàm lượng N tổng
2.7. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM N VÀ P TRONG NƯỚC THẢI
2.7.1. Chuẩn bị bèo tây
2.7.2. Chuẩn bị mẫu nước và nuôi bèo
2.7.3. Lấy mẫu và phân tích
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P
3.1.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo màu xanh Molipden
3.1.2. Kết quả đo phổ hấp thụ phân tử của hợp chất màu xanh Molipden
3.1.3. Kết quả xây dựng đường chuẩn xác định PO43- - P
3.1.4. Đánh giá độ tin cậy của đường chuẩn xác định photphat
3.2. KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH N
3.2.1. Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo phức màu
3.2.2. Kết quả đo phổ hấp thụ phân tử của phức màu
3.2.3. Kết quả xây dựng đường chuẩn xác định NH4+ - N
3.3. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N, P TRONG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ GIẾT MỔ GIA SÚC
3.3.1. Kết quả xác định hàm lượng N, P và các thông số ô nhiễm trong các mẫu nước thải (đợt 1 – 18/4/2011)
3.3.2. Kết quả xác định hàm lượng N, P và các thông số ô nhiễm trong các mẫu nước thải (đợt 2 – 13/6/2011)
3.3.3. Kết quả xác định hàm lượng N, P và các thông số ô nhiễm trong các mẫu nước thải (đợt 3 – 21/7/2011)
3.3.4. Đánh giá chung mức độ ô nhiễm N, P tại ao nước thải làng Phúc Lâm
3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XỬ LÍ CÁC CHẤT Ô NHIỄM N, P TRONG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ PHÚC LÂM BẰNG BÈO TÂY
3.4.1. Kết quả xử lí mẫu nước thải bằng bèo đợt 1 (22/6 ÷ 01/7/2011)
3.4.2. Kết quả xử lí mẫu nước thải bằng bèo đợt 2 (11/7 ÷ 21/7/2011)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan