[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản suất và thử nghiệm chế phẩm vi sinh T-EMB-1 trong chăn nuôi lợn thịt tại Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản suất và thử nghiệm chế phẩm vi sinh T-EMB-1 trong chăn nuôi lợn thịt tại Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy tiêu hoá và sinh lý tiêu hoá của lợn
1.1.1.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy tiêu hóa của lợn
1.1.1.2. Sinh lý tiêu hóa của lợn
1.1.1.3. Hệ vi sinh vật đư ờng ruột ở lợn
1.1.2. Cơ sở khoa học của sự sinh trưởng ở lợn thịt
1.1.2.1. Cơ sở di truyền học của sự sinh trưởng
1.1.2.2. Sự sinh trưởng và các chỉ tiêu đánh giá sức sinh trưởng ở lợn
1.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng
1.1.3.1. Yếu tố bên trong
1.1.3.2. Yếu tố bên ngoài
1.2. Một số nét chính về tiêu chảy, nguyên nhân gây tiêu chảy
1.2.1. Hội chứng tiêu chảy ở lợn
1.2.2. Một số nguyên nhân gây tiêu chảy ở lợn
1.3. Những hiểu biết về chế phẩm T-EMB-1
1.3.1. Vài nét giới thiệu về chế phẩm T-EMB-1
1.3.2. Kết quả nghiên cứu chế phẩm T-EMB-1
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp sản xuất chế phẩm T-EMB-1
2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung T-EMB-01 đến sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt
2.4.3. Phương pháp cho ăn
2.4.4. Các bước tiến hành thí nghiệm
2.5. Chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp xác định
2.5.1. Chỉ tiêu về sinh trưởng của lợn thí nghiệm
2.5.2. Chỉ tiêu theo dõi về thức ăn
2.5.3. Chỉ tiêu theo dõi về sinh lý máu
2.5.4. Phương pháp xác định Salmonella và E.coli của lợn thí nghiệm
2.5.5. Phương pháp mổ khảo sát và các chỉ tiêu khảo sát lợn thí nghiệm
2.5.5.1. Phương pháp mổ khảo sát
2.5.5.2. Phương pháp phân tích thành phần hóa học của lợn thí nghiệm
2.5.6. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả về nghiên cứu sản xuất chế phẩm T-EMB-1
3.2. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của lợn thí nghiệm
3.2.1. Sinh trưởng tích luỹ
3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn thí nghiệm
3.2.3. Sinh trưởng tương đối của lợn thí nghiệm
3.3. Các chỉ tiêu theo dõi về thức ăn của lợn thí nghiệm
3.4.1. Khả năng thu nhận thức ăn của lợn thí nghiệm
3.3.2. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của lợn thí nghiệm
3.3.3. Tiêu tốn năng lượng trao đổi cho 1 Kg tăng khối lượng
3.3.4. Tiêu tốn Protein cho 1 kg tăng khối lượng
3.4. Kết quả nghiên cứu tác dụng của T-EMB-1 đến hệ vi sinh vật của lợn thí nghiệm
3.5. Kết quả chỉ tiêu sinh lý máu của lợn thí nghiệm
3.6. Kết quả mổ khảo sát năng suất lợn thí nghiệm
3.7. Các chỉ tiêu về kinh tế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan