[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chất lượng đất và hiện trạng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chất lượng đất và hiện trạng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tài nguyên đất và tầm quan trọng của đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.2. Hoạt động khai thác khoáng sản trên thế giới và các vấn đề liên quan đến sử dụng đất, thoái hoá đất
1.3. Tình hình khai thác khoáng sản tại Việt Nam
1.3.1. Quặng sắt
1.3.2. Bô xít
1.3.3. Quặng titan
1.3.4. Quặng thiếc
1.3.5. Quặng đồng
1.3.6. Quặng kẽm chì
1.4. Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1.4.1. Thực trạng hoạt động khai thác quặng chì kẽm
1.4.2. Thực trạng hoạt động khai thác quặng sắt
1.4.3. Thực trạng hoạt động khai thác than
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
2.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nội dung nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm phân bố và hiện trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Phân bố điểm mỏ, điểm khoáng sản trên địa bàn tỉnh
3.1.3. Hiện trạng khai thác mỏ
3.2. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên tính đến năm 2009
3.3. Đánh giá chất lượng đất và khả năng sử dụng cho sản xuất nông lâm nghiệp tại các khu vực sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
3.3.1. Các nguyên nhân tác động tới môi trường đất trong hoạt động khai thác khoáng sản
3.3.2. Hiện trạng chất lượng môi trường đất tại các khu vực khai thác khoáng sản
3.3.3. Đánh giá khả năng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản cho mục đích nông lâm nghiệp
3.4. Đề xuất giải pháp cải tạo môi trường đất và quy hoạch, quản lý sử dụng đất sau khai thác khoáng sản
3.4.1. Giải pháp về quản lý
3.4.2. Giải pháp về công nghệ
3.4.3. Giải pháp khắc phục ô nhiễm KLN trong đất
3.4.4. Quản lý, quy hoạch sử dụng đất sau khai thác khoáng sản
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan