[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá giá trị giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá giá trị giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ CỦA MỘT KHU DU LỊCH
1.1. Du lịch, khu du lịch và tổng giá trị kinh tế của một khu du lịch
1.1.1. Du lịch, khu du lịch và sự cần thiết phải đánh giá giá trị giải trí khu du lịch
1.1.2. Tổng giá trị kinh tế của một khu du lịch
1.1.3. Phương pháp đánh giá giá trị giá trị của một khu du lịch
1.2. Đánh giá giá trị giải trí của một khu du lịch
1.2.1. Mối quan hệ giữa giá trị giải trí của khu du lịch với TCM
1.2.2. Phương pháp chi phí du lịch (TCM - Travel Cost Method)
1.2.3. Mô hình lí thuyết hàm chi phí du lịch
1.3. Một số phương pháp tiếp cận chi phí du lịch
1.3.1. Phương pháp chi phí du lịch theo vùng (ZTCM - Zone Travel Cost Method)
1.3.2. Phương pháp tiếp cận chi phí du lịch cá nhân (ITCM - Individual Travel Cost Method)
1.3.3. Phương pháp chi phí du lịch tiếp cận dựa trên độ thoả dụng ngẫu nhiên (Random Utility Approach)
1.3.4. Một số ưu điểm - hạn chế của phương pháp chi phí du lịch
1.4. Đánh giá sự sẵn lòng chi trả của du khách cho vấn đề môi trường bằng phương pháp đính giá ngẫu nhiên
1.4.1. Phương pháp định giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM)
1.4.2. Mô hình lý thuyết về định giá ngẫu nhiên
1.4.3. Các bước tiến hành định giá ngẫu nhiên
1.5. Lựa chọn phương pháp đánh giá cho KDL Hồ Núi Cốc
Tiểu kết chương 1
Chương 2: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÖI CỐC - THÁI NGUYÊN
2.1. Sơ lược lịch sưửhình thành và phát triển KDL Hồ Núi Cốc
2.2. Đặc điểm tự nhiên của khu du lịch Hồ Núi Cốc
2.2.1. Địa hình
2.2.2. Khí hậu
2.2.3. Thuỷ văn
2.2.4. Sinh vật
2.3. Vai trò kết nối của khu du lịch Hồ Núi Cốc
2.3.1. Kết nối với các điểm du lịch trong phạm vi vùng Hồ Núi Cốc
2.3.2. Kết nối với các điểm du lịch nội tỉnh
2.3.3. Kết nối liên vùng
2.4. Hiện trạng hoạt động du lịch tại KDL Hồ Núi Cốc
2.5. Hiện trạng phân khu hoạt động du lịch tại KDL Hồ Núi Cốc
2.5.1. Khu hoạt động chính
2.5.2. Khu bảo tồn cảnh quan môi trường thiên nhiên
2.6. Những khó khăn - tồn tại đặt ra cho khu du lịch Hồ Núi Cốc
2.6.1. Trong lĩnh vực phát triển du lịch
2.6.2. Công tác quy hoạch bảo vệ và trồng mới rừng
2.6.3. Quản lí các hoạt động khác
2.6.4. Nguyên nhân của những tồn tại
2.7. Phân tích SWOT cho khu du lịch Hồ Núi Cốc
Tiểu kết chương 2
Chương 3: ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ CỦA KHU DU LỊCH HỒ NÖI CỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH THEO VÙNG
3.1. Thiết kế bảng hỏi và quá trình điều tra
3.1.1. Mục tiêu điều tra
3.1.2. Thiết kế bảng hỏi phỏng vấn
3.1.3. Mẫu điều tra
3.1.5. Thông tin thu nhận được qua bảng hỏi
3.2. Sử dụng phương pháp chi phí du lịch theo vùng (ZTCM) đánh giá giá trị giải trí tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
3.2.1. Những giả thiết cơ bản
3.2.2. Phân vùng khách du lịch
3.2.3. Xác định chi phí du lịch
3.2.5. Đường cầu giải trí và giá trị cảnh quan du lịch của KDL Hồ Núi Cốc
3.3. Mức sẵn lòng chi trả của du khách cho môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
3.3.1. Mô hình đánh giá
3.3.2. Thiết lập thị trường giả tưởng
3.3.3. Số lượng du khách sẵn lòng đóng góp
3.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chi trả của du khách
3.3.5. Mức độ sẵn lòng chi trả của khách du lịch
3.3.6. Hướng sử dụng nguồn tiền đóng góp
3.5.7. Thông tin từ các ý kiến khác
Tiểu kết chương 3
Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH HỒ NÖI CỐC - THÁI NGUYÊN
4.1. Căn cứ để đề xuất định hướng
4.1.1. Chủ trương phát triển DL của tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trong và ngoài nước
4.1.3. Hiện trạng phát triển của khu du lịch Hồ Núi Cốc
4.1.4. Kết quả điều tra chi phí du lịch và mức sẵn lòng chi trả của du khách
4.2. Định hướng phát triển bền vững khu du lịch Hồ Núi Cốc
4.2.1. Những định hướng chung
4.2.2. Định hướng không gian phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc đến năm 2020
4.3. Một số giải pháp phát triển bền vững khu du lịch Hồ Núi Cốc
4.3.1. Một số giải pháp về phát triển du lịch vùng Hồ Núi Cốc
4.3.2. Một số giải pháp về hạn chế tác động của du lịch tới môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
4.4. Một số kiến nghị đề xuất rút ra từ nghiên cứu
4.4.1. Kiến nghị đối với các cấp ngành địa phương có liên quan
4.4.2. Kiến nghị đối với Công ty cổ phần khách sạn du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc
4.4.3. Kiến nghị đối với cộng đồng dân cư quanh khu du lịch Hồ Núi Cốc
4.4.4. Đề xuất xây dựng thành lập và sử dụng quỹ nhằm mục đích bảo vệ môi trường vùng Hồ Núi Cốc
Tiểu kết chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan