[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Đất và vai trò của đất trong sản xuất nông nghiệp bền vững
2.1.1 Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất
2.1.2. Sử dụng quản lý đất trong phát triển nông nghiệp bền vững
2.2. Đánh giá hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất
2.2.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng đất
2.2.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.2.3. Quan điểm sử dụng đất bền vững
2.2.4. Đánh giá sử dụng đất bền vững
2.3. Tình hình nghiên cứu sử dụng đất bền vững trên thế giới và Việt Nam 17
2.3.1. Nghiên cứu quản lý sử dụng đất bền vững ở một số nước trên thế giới
2.3.2. Đánh giá sử dụng đất bền vững
2.3.3.Những nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất và quản lý đất bền vững ở Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp điều tra, khảo sát thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp điều tra nhanh nông hộ có sự tham gia của người dân
3.3.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu
3.3.4. Phương pháp xây dựng bản đồ
3.3.5. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
3.3.6. Các phương pháp khác
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Bình
4.1.1. Điều kiện tự nhiên tài nguyên môi trường
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2.2. Khái quát các xã điều tra
4.2.3. Diện tích, năng xuất, sản lượng cây trồng trên các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp của huyện Yên Bình và các tiểu vùng năm 2010
4.2.4. Thực trạng các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp và phân bổ hệ thống cây trồng trong huyện
4.2.5. Mô tả các loại hình sử dụng đất chính
4.3.1. Hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp
4.4. Đánh giá hiệu quả xã hội, môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp
4.4.1. Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp
4.4.2. Hiệu quả môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp
4.4.3. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.4.4. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất
4.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
4.5.1. Các giải pháp
4.5.2. Giải pháp cụ thể
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan