[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều khiển hệ PENDUBOT trên nền LABVIEW

[/kythuat]
[tomtat]
Điều khiển hệ PENDUBOT trên nền LABVIEW
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu
1.2. Giới thiệu về mô hình Pendubot
1.3. Mục tiêu và giới hạn của đề tài
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Lý thuyết điều khiển tự động
2.2. Lý thuyết thuật toán điều khiển PID (Proportional Integarl Derivative)
2.3. Các bước giải phương trình tối ưu
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC HỆ PENDUBOT
3.1. Hệ thống Pendubot
3.2. Cở sở chung
3.3. Phương trình toán hệ thống
3.4. Giới thiệu phương pháp nhận dạng phân số
3.5. Diễn tả không gian trạng thái hệ thống
3.6. Những điểm cân bằng của hệ thống
3.7. Tính chất có thể điều khiển được và không điều khiển được
Chương 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN
4.1. Thiết kế điều khiển hệ thống Pendubot dùng giải thuật LQR
4.2. Kết quả mô phỏng vị trí MID dùng LQR
4.3. Kết quả mô phỏng vị trí TOP dùng LQR
4.4. Kết quả mô phỏng vị trí MID dùng PID
4.5. Kết quả mô phỏng vị trí TOP dùng PID
Chương 5: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG CỦA HỆ PENDUBOT
5.1. Giới thiệu phần cứng hệ thống Pendubot
5.2. Phần thu nhập dữ liệu thông qua card USB 9090
Chương 6: ỨNG DỤNG LABVIEW ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PENDUBOT
6.1. Thực nghiệm và khảo sát chương trình điều khiển Pendubot
6.2. Nhận dạng và điều khiển hệ Pendubot trên nền Labview
6.3. Kết luận
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan