[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều khiển tay máy 3 bậc tự do theo thuật toán PID cải tiến

[/kythuat]
[tomtat]
Điều khiển tay máy 3 bậc tự do theo thuật toán PID cải tiến
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây (File nén)
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN    
1.1. Đặt vấn đề         
1.2. Tính cấp thiết của đề tài         
1.3. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu     
1.4. Phương pháp nghiên cứu        
1.5. Điểm mới của luận văn           
1.6. Giá trị thực tiễn của luận văn
1.7. Bố cục luận văn           
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP
2.1.1. Lịch sử phát triển     
2.1.2. Phân loại Robot công nghiệp
2.1.3. Ứng dụng của robot 
2.1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu Robot trong và ngoài nước
CHƯƠNG 3. ĐỘNG HỌC TAY MÁY.
3.1. Động học thuận
3.2. Bài toán động học ngược
3.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển robot  
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID CHO ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG CÁC KHỚP
4.1. Giới thiệu về bộ điều khiển PID thông thường
4.2. Điều khiển pid cải tiến
4.3. Thiết kế pid cải tiến.   
4.4. Mô phỏng
4.5. Giao diện điều khiển tay máy
4.6. Kết quả thực nghiệm của tay máy 3 bậc tự do
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan