[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra thành phần loài và đặc điểm sinh học mọt nuôi nấm (mọt Ambrosia) gây hại cho các loài cây họ dẻ (Fagaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn tỉnh Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra thành phần loài và đặc điểm sinh học mọt nuôi nấm (mọt Ambrosia) gây hại cho các loài cây họ dẻ (Fagaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI
1.1.1. Nghiên cứu về côn trùng nói chung
1.1.2. Nghiên cứu về côn trùng cánh cứng và các loài mọt
1.1.3. Những nghiên cứu về chất dẫn dụ côn trùng và bẫy côn trùng bằng chất dẫn dụ
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
1.2.1.Về côn trùng nói chung
1.2.2. Nghiên cứu về côn trùng Bộ cánh cứng và các loài Mọt
1.2.3. Nghiên cứu về chất dẫn dụ và bẫy côn trùng bằng chất dẫn dụ
Chương 2: MỤC TIÊU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp điều tra thành phần loài Mọt gây hại trên các loài cây họ Dẻ tại khu vực nghiên cứu
2.4.1.1. Mô tả quá trình điều tra loài cây bị gây hại
2.4.1.2. Mô tả quá trình điều tra thành phần loài mọt
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu xác định thà nh phần loài và đặc điểm nhận biết của các loài Mọt thu được trên các loài cây họ Dẻ bị gây hại
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và đặc điểm gây hại của loài Mọt (Platypus quercivorius Murayama) thu được trên các loài cây họ Dẻ bị gây hại
2.4.4. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý Mọt và nấm xanh hại các loài cây thuộc họ Dẻ (Fagaceae)
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí và ranh giới
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Địa chất và thổ nhưỡng
2.1.4. Khí hậu
2.1.5. Thuỷ văn
3.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG ĐỆM KHU BẢO TỒN
3.2.1 Dân số, dân tộc
3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế các xã vùng đệm khu bảo tồn
3.2.3. Cơ sở hạ tầng
3.2.3.1. Giao thông vận chuyển
3.2.3.2. Mạng lưới thủy lợi
3.2.3.3. Y tế
3.2.3.4. Văn hóa giáo dục
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. THÀNH PHẦN LOÀI MỌT HẠI CÁC LOÀI CÂY HỌ DẺ TẠI KHU BẢO TỒN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN
4.2. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI MỌT THU ĐƯỢC
4.2.1. Họ mọt gỗ chân dài (Platypodidae)
4.2.1.1. Mọt Platypus solidus Walker
4.2.1.2. Mọt Platypus secretus Sampson
4.2.1.3. Mọt Platypus quercivorius Murayama
4.2.2. Họ mọt hại vỏ, gỗ (Scolytidae)
4.2.2.1. Mọt Xyleborus morigerus Blandford
4.2.3.2. Mọt Xyleborus indicus Eichhoff
4.2.2.3. Mọt Coccotrypes rhizophorae Wood & Bright
4.2.2.4. Mọt Xyleborus SP
4.2.3. Họ mọt dài (Bostrychidae)
4.2.3.1. Mọt Xylopsocus capucinus Fabricius
4.2.3.2. Mọt Sinoxylon sp
4.3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI CỦA LOÀI MỌT PLATYPUS QUERCIVORIUS
4.3.1. Đặc điểm sinh học của loài Mọt Platypus quercivorius Murayama
4.3.2. Đặc điểm gây hại loài Mọt Platypus quercivorius
4.3.2.1. Đặc điểm gây hại theo loài cây chủ
4.3.2.2. Đặc điểm gây hại theo khu vực điều tra
4.4. NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT CHÂN DÀI P.QUERCIVORUS MURAYAMA BẰNG BẪY
4.5. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MỌT HẠI CÁC LOÀI CÂY THUỘC HỌ DẺ (FAGACEAE)
Chương 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan