[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến chất lượng gỗ keo tai tượng (Acacia Mangium) 10 tuổi tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến chất lượng gỗ keo tai tượng (Acacia Mangium) 10 tuổi tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về gỗ keo tai tượng
1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Trên thế giới
1.2.2. Ở Việt Nam
1.3. Cơ sở lý thuyết phân tích kết quả nghiên cứu
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng gỗ
1.3.2. Cơ sở đánh giá chất lượng của gỗ
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, xã hội huyện Đồng Hỷ
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện dân sinh – kinh tế xã hội của huyện
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Xác định tính chất của gỗ Keo tai tượng 10 tuổi
3.3.3. Phân tích được mức độ ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất gỗ
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu
3.4.2. Phương pháp luận
3.4.3. Phương pháp thực nghiệm
3.4.4. Phương pháp tổng hợp kết quả và xử lý thống kê toán học
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Sự ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến chất lượng gỗ
4.1.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến tính hút nước tối đa của gỗ
4.1.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến khối lượng thể tích gỗ
4.1.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến tỷ lệ dãn nở gỗ
4.1.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến độ bền kéo dọc thớ gỗ
4.1.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến độ bền ép (nén) dọc thớ gỗ
4.1.6. Ảnh hưởng của mật độ trồng rừng đến độ bền uốn tĩnh gỗ
4.2. Đánh giá chất lượng gỗ keo tai tượng 10 tuổi ở 2 mật độ nghiên cứu
4.2.1. Đánh giá chất lượng gỗ dựa vào tính chất vật lý của gỗ
4.2.3. Đánh giá chất lượng gỗ dựa vào tính chất cơ học của gỗ
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ BIỂU
[/tomtat]

Bài viết liên quan