[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống lúa đặc sản Khẩu nậm xít tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống lúa đặc sản Khẩu nậm xít tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam
1.3. Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa tại Việt Nam
1.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa
1.4.1. Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa
1.4.2. Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa
1.5. Tình hình sản xuất lúa của tỉnh Lào Cai
1.6. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Bắc Hà
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống Khẩu nậm xít
3.1.1. Ảnh hưởng của phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của giống Khẩu nậm xít
3.1.2. Ảnh hưởng của phân bón đến chiều cao cây
3.1.3. Ảnh hưởng của phân bón khả năng đẻ nhánh của giống Khẩu nậm xít
3.1.4. Ảnh hưởng của phân bón đến một số chỉ tiêu sinh lý của giống Khẩu nậm xít
3.1.5. Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng chống chịu của giống Khẩu nậm xít
3.1.6. Ảnh hưởng của phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống Khẩu nậm xít
3.1.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các công thức phân bón
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống Khẩu nậm xít
3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của giống Khẩu nậm xít
3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ đến chiều cao cây của giống Khẩu nậm xít
3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ khả năng đẻ nhánh của giống Khẩu nậm xít
3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ đến khả năng chống chịu của giống Khẩu nậm xít
3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống Khẩu nậm xít
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan