[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với những giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với những giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài
1.2. Một số khái niệm về lúa cạn
1.3. Nguồn gốc lúa cạn
1.4. Những kết quả nghiên cứu về mật độ và số dả nh cấy
1.4.1. Những kết quả nghiên cứu về mật độ gieo cấy
1.4.2. Những nghiên cứu về số dảnh cấy/khóm
1.5. Những kết quả nghiên cứu về phân bón cho lúa
1.5.1. Tầm quan trọng của phân bón đối với cây lúa
1.5.2. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa ở Việt nam
1.5.3. Phương pháp bón phân cho lúa
1.5.4. Các thời kỳ bón phân cho lúa
1.5.5. Kết quả nghiên cứu về phân đạm đối với cây lúa
1.5.6. Kết quả nghiên cứu về phân lân đối với cây lúa
1.5.7. Kết quả nghiên cứu về phân kali đối với cây lúa
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi, đánh giá
3.4.2.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng của cây lúa
3.4.2.2.Các chỉ tiêu về đặc điểm sinh lý của cây lúa
3.4.2.3. Chất lượng hạt
3.4.3. Xử lý số liệu thí nghiệm
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo đến các giống lúa tại Thái Nguyên trong vụ Mùa năm 2010 và vụ Xuân năm 2011
3.1.1. Ảnh hưởng của mật độ đến thời gian sinh trưởng
3.1.2. Ảnh hưởng của mật độ đến chiều cao cây
3.1.3. Ảnh hưởng của mật độ đến khả năng đẻ nhánh
3.1.4. Ảnh hưởng của mật độ đến chỉ số diện tích lá
3.1.5. Ảnh hưởng của mật độ đến khả năng tích lũy vật chất khô
3.1.6. Ảnh hưởng của mật độ đến độ thoát cổ bông
3.1.7. Ảnh hưởng của mật độ đến chiều dài bông, số gié cấp 1, gié cấp 2
3.1.8. Ảnh hưởng của mật độ đến khả năng chống chịu sâu bệnh
3.1.8.1. Khả năng chống chịu của các giống trong vụ Mùa 2010
3.1.8.2. Khả năng chống chịu của các giống trong vụ Xuân 2011
3.1.9. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
3.1.9.1. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa trong vụ Mùa năm 2010
3.1.9.2. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa trong vụ Xuân 2011
3.1.10. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến hệ số kinh tế của các giống
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến những giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên trong vụ Mùa năm 2010 và vụ Xuân năm 2011
3.2.1. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến thời gian sinh trưởng
3.2.2. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến chiều cao cây
3.2.3. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến khả năng đẻ nhánh
3.2.4. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến chỉ số diện tích lá
3.2.5. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến khả năng tích lũy vật chất khô
3.2.6. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến độ thoát cổ bông
3.2.7. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến chiều dài bông, gié cấp 1, gié cấp 2
3.2.8. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến khả năng chống chịu
3.2.8.1. Khả năng chống chịu của các giống lúa trong vụ Mùa 2010
3.2.8.2. Khả năng chống chịu của các giống trong vụ Xuân 2011
3.2.9 Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa
3.2.9.1. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa vụ Mùa năm 2010
3.2.9.2. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa vụ Xuân 2011
3.2.10. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến hệ số kinh tế của các giống lúa
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan