[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lạc vụ đông trên đất lúa ở tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lạc vụ đông trên đất lúa ở tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Nguồn gốc và phân loại của cây lạc
1.2. Giá trị của cây lạc trong hệ thống trồng trọt
1.3. Tình hình sản xuất và nghiên cứu kỹ thuật trồng lạc trên thế giới
1.3.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới
1.3.2. Một số yếu tố hạn chế chính đến sản xuất lạc trên thế giới
1.3.3. Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật trồng lạc trên thế giới
1.4. Tình hình sản xuất và nghiên cứu kỹ thuật trồng lạc ở Việt Nam
1.4.1. Tình hình sản xuất lạc ở Việt Nam
1.4.2. Một số yếu tố hạn chế chính đến sản xuất lạc ở Việt Nam
1.4.3. Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật trồng lạc ở Việt nam
1.4.4. Tình hình nghiên cứu phát triển lạc thu đông ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
1.5. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lạc ở Bắc Giang
1.5.1. Tình hình sản xuất lạc ở Bắc Giang
1.5.2. Tình hình nghiên cứu về giống, kỹ thuật canh tác lạc ở Bắc Giang
1.5.3. Một số yếu tố hạn chế sản xuất lạc ở Bắc Giang
1.5.4. Một số yếu tố thuận lợi để phát triển lạc vụ đông ở Bắc Giang
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thí nghiệm về thời vụ trồng lạc đông
2.3.2. Thí nghiệm về mật độ trồng lạc đông
2.3.3. Thí nghiệm về phương pháp bón phân đạm và lân cho lạc vụ đông
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi
2.4.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển
2.4.2. Các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất
2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ nhiễm bệnh
2.5. Nội dung và phương pháp điều tra, khảo sát tình hình sản xuất lạc, ngô, khoai tây vụ đông tại Bắc Giang
2.5.1. Nội dung điều tra, khảo sát
2.5.2. Phương pháp điều tra, khảo sát
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện đất thí nghiệm
3.2. Đặc điểm khí hậu vùng nghiên cứu
3.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lạc vụ đông
3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng tới sinh trưởng, phát triển ở lạc đông
3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng tới sinh trưởng, phát triển ở lạc vụ đông
3.3.3. Ảnh hưởng của phương pháp bón đạm, lân tới sinh trưởng, phát triển ở lạc vụ đông
3.4. Kết quả điều tra kỹ thuật sản xuất lạc đông ở Bắc Giang
3.5. Quy trình trồng lạc đông trên đất lúa tại Bắc Giang
3.6. Hiệu quả kinh tế của cây lạc đông
3.7. Kết quả khảo sát hiệu quả sản xuất ngô, khoai tây đông
3.7.1. Hiệu quả kinh tế của cây ngô đông
3.7.2. Hiệu quả kinh tế của cây khoai tây
3.8. So sánh hiệu quả kinh tế giữa lạc đông với ngô, khoai tây đông
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
4.1.1. Về thời vụ trồng lạc đông tại Bắc Giang
4.1.2. Về mật độ trồng lạc vụ đông
4.1.3. Về cách bón đạm và lân cho lạc đông
4.1.4. Về hiệu quả kinh tế của lạc đông so với cây ngô, khoai tây đông
4.2. Đề nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan