[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ủ chua sắn và cỏ Stylo để sử dụng trong chăn nuôi lợn thịt ở Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ủ chua sắn và cỏ Stylo để sử dụng trong chăn nuôi lợn thịt ở Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình sản xuất sắn trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Tình hình sản xuất sắn trên thế giới
1.1.2. Tình hình sản xuất sắn ở Việt Nam
1.2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng sắn ủ chua làm thức ăn cho lợn thịt
1.2.1. Đặc điểm sinh trưởng, tiêu hóa của lợn giai đoạn nuôi thịt
1.2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của lợn thịt
1.2.1.2. Đặc điểm tiêu hóa của lợn thịt
1.2.2. Sắn và sử dụng sắn trong chăn nuôi lợn
1.2.2.1. Đặc điểm sinh học của cây sắn
1.2.2.2. Giá trị dinh dưỡng của củ sắn và lá sắn
1.2.2.3. Các phương pháp làm giảm HCN trong sắn để chăn nuôi lợn
1.2.3. Cỏ stylo 184 và tình hình sử dụng trong chăn nuôi lợn
1.2.3.1. Đặc điểm sinh học cỏ stylo
1.2.3.2. Giá trị dinh dưỡng và sử dụng cỏ stylo trong chăn nuôi lợn
1.2.4. Phương pháp ủ chua thức ăn
1.2.4.1. Cơ sở khoa học của phương pháp ủ chua
1.2.4.2. Các quá trình diễn ra trong hố ủ chua
1.2.4.3. Ưu điểm của phương pháp ủ chua
1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
1.3.1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của củ và lá sắn
1.3.2. Nghiên cứu củ sắn và lá sắn trong chăn nuôi lợn thịt
1.3.3. Thành phần hóa học và sử dụng cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm
2.2.2. Thời gian
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
2.4.2. Phương pháp ủ chua
2.4.3. Phương pháp lấy mẫu
2.4.4. Phương pháp phân tích mẫu
2.4.5. Phương pháp đo độ dày mỡ lưng của lợn
2.5. Các chỉ tiêu theo dõi
2.6. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ủ chua củ sắn kết hợp lá sắn và cỏ stylo 184 trong phòng thí nghiệm làm thức ăn cho lợn
3.1.1. Thành phần hoá học của các nguyên liệu trước khi ủ
3.1.2. Giá trị pH của thức ăn ủ chua
3.1.3. Hàm lượng HCN trong thức ăn ủ chua
3.1.4. Tỷ lệ vật chất khô của thức ăn ủ chua
3.1.5. Tỷ lệ protein thô của thức ăn ủ chua
3.1.6. Tỷ lệ xơ thô của thức ăn ủ chua
3.1.7. Giá trị sơ bộ hạch toán của các công thức ủ chua
3.2. Kết quả sử dụng thức ăn ủ chua củ sắn, ngọn lá sắn và cỏ stylo làm thức ăn cho lợn thịt F1 (ĐB x MC)
3.2.1. Thí nghiệm 2 sử dụng củ sắn tươi và cỏ stylo tươi ủ chua
3.2.1.1. Khả năng sinh trưởng và độ dày mỡ lưng của lợn thí nghiệm 2
3.2.1.2. Tiêu tốn và chi phí thức ăn của thí nghiệm 2
3.2.2. Thí nghiệm 3 sử dụng củ sắn tươi, lá sắn tươi ủ chua
3.2.2.1. Khả năng sinh trưởng và độ dày mỡ lưng của lợn thí nghiệm 3
3.2.2.2. Tiêu tốn và chi phí thức ăn của thí nghiệm 3
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan