[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và Gis để xây dựng lưới khống chế và đo vẽ bản đồ địa chính xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và Gis để xây dựng lưới khống chế và đo vẽ bản đồ địa chính xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
1.2. Hệ thống thông tin địa lý (GPS).
1.3. Những vấn đề chung về bản đồ địa chính.
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
2.2. Nội dung nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỎA LUẬN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
3.2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và GIS để thành lập lưới khống chế xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
3.3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và GIS để đo vẻ bản đồ địc chính xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
3.4. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ GPS và GIS trong thành lập lưới khống chế và đo vẻ bản đồ địa chính.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan