[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất, hàm lượng NO3- của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại Thị xã Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất, hàm lượng NO3- của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại Thị xã Hà Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1 Cơ sở lý luận
2 Cơ sở thực tiễn
II KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN RAU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1 Tình hình sản xuất rau tươi trong nước và trên thế giới
1.1 Vài nét về cây rau họ cải
1.2 Tình hình sản xuất rau trong nước
1.3 Tình hình sản xuất rau cải của một số quốc gia chính
2 Thị trường tiêu thụ rau quả
2.1 Tiêu thụ nội địa
2.2 Thị trường x uất khẩu c ủa Việt Nam
2.3 Xuất khẩu rau của một số nước trên thế giới
3 Một số nét về những thành tựu nghiên cứu rau quả
3.1 Một s ố thà nh tựu nghiên cứu
3.2 Một s ố kết quả ng hiên cứu trên rau và ứng dụng
III TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1 Vai trò của vi sinh vật đất trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững và khái niệm về phân bón vi sinh
1.1 Vai trò vi sinh vật đất trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững
1.2 Khái niện về phân bón vi sinh vật, phân hữu cơ vi sinh
2 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phân bón VSV ngoài nước
3 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng phân bón vi sinh trong nước
4 Điểm tình hình nghiên cứu về phân bón vi sinh trên rau và nghiên cứu hàm lượng NO3- trong rau
Khái quát những nghiên cứu về chế phẩm, phân bón vi sinh cho rau
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2 Nội dung nghiên cứu
3 Vật liệu nghiên cứu
3.1 Các loại phân hữu cơ vi sinh (HCVS) dùng trong thí ng hiệm
3.2 Các loại phân khoáng dùng trong thí nghiệm
3.3 Đất thí nghiệm
4 Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
4.2 Phương pháp lấy số liệu, xử lý số liệu
4.2.1 Phương pháp lấy mẫu đất, mẫu cây
4.2.2 Phương pháp phân tích mẫu đất, mầu cây
4.2.3 Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của rau
4.2.4 Phương pháp xác định thời gian bảo quản sau thu hoạch
4.2.5 Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế
4.2.6 Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
I KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
2 Tình hình sản xuất , kỹ thuật canh tác
3 Một số nét chính về thời tiết sản xuất vụ đông xuân năm 2005 - 2006 và 2006 - 2007 tại thị xã Hà Giang
3.1 Nhiệt độ
3.2 ẩm độ không khí và tổng lượng bốc hơi
3.3 Lượng mưa
3.4 Số giờ nắng
II ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG RAU CẢI BẮP
1 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới sinh trưởng cải bắp
1.1 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới thời gian sinh trưởng của rau cải bắp
1.2 Ảnh hưởng của một số loại phâ n HCVS tới số lá rau cải bắp
1.3 Ảnh hưởng của loại phân HCVS tới đường kính tán lá cải bắp
1.4 Ảnh hưởng của loại phân HCVS tới đường kính rau cải bắp
2 Ảnh hưởng của loại phân HCVS tới năng suất rau cải bắp
2.1 Ảnh hưởng của một số loại phâ n HCVS tới yếu tố cấu thành năng suất rau cải bắp
2.2 Ảnh hưởng của loại phân HCVS tới nă ng suất TP rau cải bắp
3 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới hàm lượng NO3- trong rau cải bắp sau thu hoạch
4 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới thời gian bảo quản rau cải bắp sau thu hoạch
4.1 Bảo quản trong môi trường tự nhiên
4.2 Bảo quản trong môi trường lạnh 4 - 60C (Tủ lạnh)
5 Ảnh hưởng của một số loại phân HCVS tới hóa tính đất trồng cải bắp
6 Ảnh hưởng của các công thức bón vi sinh tới hiệu quả kinh tế trồng rau cải bắp
Một số nhận xét từ thí ngiệm 1
III ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH HÀ GIANG (HCVSHG) TRÊN CÁC NỀN PHÂN KHÓA KHÁC NHAU TỚI SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, HÓA TÍNH ĐẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU CẢI BẮP
1 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân kho áng khác nhau tới sinh trưởng của rau cải bắp
1.1 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới thời gian sinh trưởng của cải bắp
1.2 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới số lá của rau cải bắp
1.3 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới đường kính tán lá cải bắp
1.4 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới đường kính rau cải bắp thương phẩm
2 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới năng suất rau cải bắp
2.1 Ảnh hưởng của các CT bón tới một số chỉ tiêu chất lượng và năng suất lý thuyết của rau cải bắp
2.2 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới năng suất rau cải bắp
3 Ảnh hưởng của các công thức bón phân HCVSHG tới hóa tính đất trồng cải bắp
4 Ảnh hưởng của bón phân HCVSHG trên các nền phân khoáng khác nhau tới hiệu quả kinh tế trồng rau cải bắp
4.1 Mức thu nhập/ha
4.2 Lãi thuần thu được từ sản xuất rau cải báp trong thí nghiệm
IV MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO TỔ CHỨC NHÂN RỘNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, TRONG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÙNG RAU AN TOÀN CỦA THỊ XÃ HÀ GIANG
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan