[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến tỷ lệ nước trong mật ong nội APIS CERANA

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến tỷ lệ nước trong mật ong nội APIS CERANA
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Mật ong
1.1.1.1. Tính chất và thành phần hoá học của mật ong
1.1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mật ong
1.1.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mật ong
1.1.2. Sự ra đời và phát triển nghề nuôi ong
1.1.3. Sinh học ong mật
1.1.3.1. Phân loại ong mật
1.1.3.2. Tổ chức xã hội đàn ong
1.1.3.3. Hoạt động thu hoạch mật của đàn ong
1.1.4. Cây nguồn mật
1.1.4.1. Vai trò của cây nguồn mật đối với ong
1.1.4.2. Các loài cây nguồn mật chính ở nước ta
1.1.4.3. Sự tiết mật hoa và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật của cây nguồn mật
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Nghiên cứu sự chuyển hoá mật hoa thành mật ong
1.2.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nước trong mật ong
1.2.3. Nghiên cứu một số biện pháp làm giảm tỷ lệ nước trong mật
1.2.3.1. Nghiên cứu b iện pháp giảm tỷ lệ nước trong mật trước khi quay
1.2.3.2. Nghiên cứu biện pháp giảm tỷ lệ nước trong mật sau khi quay
1.2.4. Một số nghiên cứu về cách thức bảo quản mật
1.2.5. Tình hình xuất nhập khẩu mật ong trong nước và trên thế giới
1.2.5.1. Tình hình xuất khẩu mật ong Việt Nam
1.2.5.2. Tình hình xuất, nhập khẩu mật ong trên thế giới
1.3. Điều kiện tự nhiên và tình hình nuôi ong tại thành phố Thái Nguyên
1.3.1. Điều kiện tự nhiên
1.3.1.1. Vị trí địa lý
1.3.1.2. Địa hình đất đai
1.3.1.3. Đặc điểm khí hậu thuỷ văn
1.3.2. Các cây hoa nguồn mật chính ở thành phố Thái Nguyên
1.3.3. Tình hình nuôi ong trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến tỷ lệ nước trong mật ong nội
2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nhân tạo đến tỷ lệ nước trong mật ong nội
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến tỷ lệ nước trong mật
2.4.2. Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nhân tạo đến tỷ lệ nước trong mật ong nội
2.5. Phương pháp xác định tỷ lệ nước trong mật ong
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Xác định ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến tỷ lệ nước trong mật ong nội
3.1.1. Ảnh hưởng của tháng thu mật đến tỷ lệ nước trong mật ong
3.1.2. Ảnh hưởng của loại hoa đến tỷ lệ nước trong mật ong
3.1.3. Ảnh hưởng của số cầu ong đến tỷ lệ nước trong mật
3.1.4. Ảnh hưởng của các thời điểm vít nắp khác nhau đến tỷ lệ nước trong mật
3.1.5. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến tỷ lệ nước trong mật
3.2. Xác định ảnh hưởng của các yếu tố nhân tạo tới tỷ lệ nước trong mật ong nội
3.2.1. Ảnh hưởng của dụng cụ bảo quản đến tỷ lệ nước trong mật
3.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lí mật
3.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian quạt gió
3.2.4. Ảnh hưởng của ẩm độ môi trường bảo quản mật ong
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan