[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa LILY tại Ba Bể - Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa LILY tại Ba Bể - Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOA
1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu phát triển hoa Lily ở Bắc Kạn
1.1.1.Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu giống
1.1.2.Cơ sở của việc nghiên cứu thời vụ
1.1.3. Cơ sở của việc nghiên cứu mật độ trồng
1.1.4. Cơ sở thực tiễn
1.2. Nguồn gốc và phân loại hoa Lily
1.2.1. Nguồn gốc
1.2.2. Phân loại hoa Lily
1.3. Đặc điểm thực vật học và yêu cầu sinh thái của hoa Lily
1.3.1. Đặc điểm thực vật học của hoa Lily
1.3.2.Yêu cầu điều kiện sinh thái của hoa Lily
1.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới
1.4.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cắt trên thế giới
1.4.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa Lily trên thế giới
1.5. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa ở việt nam
1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa ở Việt Nam
1.5.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa Lily ở Việt Nam
1.6. Nghiên cứu về kỹ thuật sản xuất hoa lily
1.6.1. Đất trồng
1.6.2. Thời vụ
1.6.3. Mật độ, khoảng cách trồng
1.6.4. Cách trồng
1.6.5. Chăm sóc sau khi trồng
1.6.6. Nghiên cứu về sâu bệnh hại
1.6.7. Thu hoạch và bảo quản hoa Lily
1.7. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng Đồn Đèn-Ba Bể
1.7.1. Địa hình
1.7.2. Khí hậu
1.7.3. Đất đai
1.7.4. Kinh tế-xã hội
PHẦN 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3.Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của một số giống Lily nhập nội từ Hà Lan.
2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng tới sinh trưởng, phát triển và khả năng cho năng suất, chất lượng của giống Sorbonne tại Ba Bể-tỉnh Bắc Kạn.
2.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đối với sinh trưởng và phát triển của giống Lily Sorbonne.
2.2.4. Xây dựng mô hình sản xuất hoa Lily tại tỉnh Bắc Kạn.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của một số giống Lily tại Ba Bể- Bắc Kạn
2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng tới sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của giống Sorbonne tại Ba Bể-tỉnh Bắc Kạn
2.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng tới sự sinh trưởng và phát triển của giống hoa Lily Sorbonne tại Ba Bể Bắc Kạn
2.3.4. Xây dựng mô hình trồng hoa lily tại tỉnh Bắc Kạn
2.3.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.3.6. Phương pháp xử lý số liệu
2.3.7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
PHẦN 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của một số giống Lily tại Ba Bể-Bắc Kạn
3.1.1. Tình hình sinh trưởng và phát triển của các giống Lily
3.1.2. Một số đặc điểm hình thái
3.1.3. Thời gian sinh trưởng của các giống Lily
3.1.4. Chất lượng của 3 giống Lily
3.1.5. Tình hình sâu bệnh hại chính của các giống Lily
3.1.6. Hiệu quả kinh tế
3.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng tới sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của giống Sorbonne tại Ba Bể-tỉnh Bắc Kạn
3.2.1. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống Sorbonne qua các thời vụ khác nhau
3.2.2. Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của giống Sorbonne qua các thời vụ
3.2.3. Đặc điểm hình thái và chất lượng của giống Sorbonne ở các thời vụ
3.2.4. Tình hình sâu bệnh hại
3.2.5. Hiệu quả kinh tế
3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng tới sự sinh trưởng và phát triển của giống hoa lily Sorbonne tại Ba Bể-Bắc Kạn
3.3.1. Đặc điểm hình thái và sinh trưởng của giống Sorbonne ở các mật độ trồng khác nhau
3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của giống lily Sorbonne
3.3.3. Đặc điểm hình thái và chất lượng hoa ở các mật độ trồng khác nhau
3.3.4. Tình hình sâu bệnh hại
3.3.5. Hiệu quả kinh tế
3.4. Kết quả xây dựng mô hình trồng hoa tại Đồn Đèn Ba Bể
3.4.1. Kết quả triển khai mô hình
3.4.2. Hiệu quả kinh tế của mô hình
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan