[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa trong vụ xuân và vụ mùa năm 2006 tại Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa trong vụ xuân và vụ mùa năm 2006 tại Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam
1.3. Tình hình nghiên cứu lúa trong và ngoài nước
1.3.1. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới
1.3.1.1. Thu thập nguồn gen cây lúa và ứng dụng trong sản xuất
1.3.1.2. Tình hình nghiên cứu giống lúa có chất lượng trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu lúa trong nước
1.3.2.1. Sự đa dạng di truyền lúa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
1.3.2.2. Thu thập nguồn gen cây lúa Việt Nam
1.3.2.3. Tình hình nghiên cứu các giống lúa ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Nội dung nghiên cứu
2.2.Vât liệu nghiên cứu
2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
2.3.2. Định điểm theo dõi và thời gian theo dõi
2.4. Điều kiện thí nghiệm
2.4.1. Đất thí nghiệm
2.4.2 Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.4.3.Tình hình cơ bản của Trại Trường - Trường THKTKT- Tuyên Quang
2.5. Kỹ thuật sản xuất
2.5.1. Lượng phân bón cho ruộng cấy
2.5.2. Gieo cấy và chăm sóc
2.6. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.6.1. Chỉ tiêu chất lượng mạ
2.6.2. Chỉ tiêu theo dõi giai đoạn sau cấy
2.6.3. Một số đặc điểm hình thái của các giống lúa
2.6.4. Các chỉ tiêu năng suất
2.6.5. Tính chống chịu
2.6.6. Các chỉ tiêu về sâu bệnh hại
2.7. Chất lượng giống xây dựng mô hình
2.8. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm thời tiết khí hậu vụ xuân và vụ mùa năn 2006 tại Tuyên Quang
3.1.1. Nhiệt độ
3.1.2. Lượng mưa
3.1.3. Ẩm độ không khí
3.1.4. Số giờ nắng
3.2. Kết quả nghiên cứu các giống lúa vụ xuân năm 2006
3.2.1. Tình hình sinh trưởng của mạ
3.2.2. Khả năng đẻ nhánh của các giống
3.2.3. Các thời kỳ và giai đoạn sinh trưởng
3.2.4. Một số đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm
3.2.5. Năng suất lý thuyết và các yếu tố cấu thành năng suất
3.2.6. Năng suất thực thu
3.2.7. Một số chỉ tiêu khác
3.2.8. Khả năng chống chịu của các giống lúa
3.2.9. Nhận xét tổng quát
3.3. Kết quả nghiên cứu các giống lúa vụ mùa năm 2006
3.3.1. Tình hình sinh trưởng của mạ
3.3.2. Khả năng đẻ nhánh
3.3.3. Các thời kỳ và giai đoạn sinh trưởng
3.3.4. Một số đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm
3.3.5. Năng suất lý thuyết và các yếu tố cấu thành năng suất
3.3.6. Năng suất thực thu
3.3.7. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu ngoài đồng
3.3.8. Các chỉ tiêu về sâu bệnh
3.3.9. Nhận xét tổng quát
3.3.10. Xây dựng mô hình sản xuất một số giống lúa triển vọng tại Trại Trường THKT - KT Tuyên Quang
3.4.1. Xây dựng mô hình
3.4.2. Đánh giá chất lượng cơm của các giống lúa trong mô hình
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan