[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân và thu đông năm 2007 tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân và thu đông năm 2007 tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Các loại giống ngô
1.2.1. Giống ngô thụ phấn tự do
1.2.2. Giống ngô lai
1.3. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và trong nước
1.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ngô trên thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
1.3.3.Tình hình sản xuất ngô ở Thái Nguyên
1.4. Tình hình nghiên cứu ngô trên thế giới và trong nước
1.4.1. Tình hình nghiên cứu ngô trên thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu ngô ở Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và phương pháp bố trí thí nghiệm
2.1.1. Vật liệu thí nghiệm
2.1.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nội dung
2.3.2. Quy trình kỹ thuật trồng trọt áp dụng trong thí nghiệm
2.3.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.3.4. Thu thập số liệu
2.4.3. Phân tích số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1. Diễn biến thời tiết - khí hậu trong thời gian thí nghiệm,
3.1.1. Nhiệt độ
3.2.2. Độ ẩm không khí
3.1.3. Lượng mưa
3.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp ngô lai thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2007 tại Thái Nguyên
3.2.1. Các giai đoạn sinh trưởng
3.2.2. Tốc độ sinh trưởng...
3.3. Đặc điểm hình thái của các tổ hợp lai thí nghiệm vụ xuân và vụ thu đông 2007
3.3.1. Chiều cao cây của các tổ hợp lai
3.3.2. Độ cao đóng bắp của các tổ hợp lai.
3.3.3. Số lá và chỉ số diện tích lá.
3.4. Đặc tính chống chịu của các tổ hợp lai.
3.4.1. Sâu đục thân
3.4.2. Rệp cờ
3.4.3. Bệnh khô vằn
3.5. Trạng thái cây, trạng thái bắp và độ bao bắp của các tổ hợp lai
3.5.1. Trạng thái cây.
3.5.2. Trạng thái bắp.
3.5.3. Độ bao bắp
3.6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
3.6.1. Các yếu tố cấu thành năng suất
3.6.2. Năng suất của các giống ngô thí nghiệm
3.7. Kết quả trình diễn 2 tổ hợp ngô lai
3.7.1. Giống, địa điểm và qui mô trình diễn
3.7.3. Đánh giá một số chỉ tiêu của các tổ hợp ngô lai trình diễn
KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan