[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố môi trường ở các hộ gia đình chăn nuôi lợn qui mô nhỏ tại xã Kha Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố môi trường ở các hộ gia đình chăn nuôi lợn qui mô nhỏ tại xã Kha Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Những vấn đề cơ bản về môi trường và ô nhiễm môi trường
1.2. Các tác hại nghề nghiệp trong lao động nông nghiệp nói chung và trong chăn nuôi gia súc gia cầm nói riêng
1.3. Các bệnh thường gặp trong lao động nông nghiệp
1.4. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Các chỉ số chung về đối tượng nghiên cứu
3.2. Thực trạng một số yếu tố ô nhiễm môi trường
3.3. Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm môi trường
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Các thông số chung về đối tượng nghiên cứu
4.2.Thực trạng ô nhiễm môi trường
4.3. Một số yếu tố liên quan đến môi trường
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan