[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố Thanh Hóa năm 2007


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố Thanh Hóa năm 2007
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Một số khái niệm
1.2. Một số vi khuẩn gây ô nhiễm thức ăn đường phố
1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của vi sinh vật
1.4. Bệnh tật do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
1.5. Tình hình CLVSATTP với ô nhiễm vi khuẩn trong thực phẩm
1.6. Tình hình VSATTP trên Thế giới, Việt Nam và Thanh Hoá
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.5. Vật liệu nghiên cứu
2.6. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.7. Xử lý kết quả
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố
3.3. Thực trạng kiến thức và thực hành của người phục vụ thức ăn đường phố
3.4. Mối liên quan của một số yếu tố nguy cơ với tình trạng ô nhiễm thức ăn đường phố
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Một số thông tin chung
4.2. Tình hình ô nhiễm vi khuẩn TĂĐP năm 2007 tại thành phố Thanh Hoá
4.3. Thực trạng kiến thức, thực hành về vệ sinh ATTP của người tham gia dịch vụ thức ăn đường phố
4.4. Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn trong thức ăn đường phố
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan