[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Sinh lý và chức năng thận
1.2. Một số bệnh thận mạn tính
1.3. Các chất điện giải trong cơ thể và bệnh lí rối loạn điện giải
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.4. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung
3.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính
3.3. Mối liễn quan giữa rối loạn điện giải và triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thận mạn tính
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
4.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính
4.3. Mối liễn quan giữa rối loạn điện giải và triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thận mạn tính

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan