[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Trên thế giới
1.1.1. Những nghiên cứu về lập địa
1.1.2. Những nghiên cứu về giống
1.1.3. Những nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ
1.1.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân đến sinh trưởng và năng suất rừng trồng
1.1.5. Nghiên cứu về chính sách, thị trường
1.2. Ở Việt Nam
1.2.1. Nghiên cứu về lập địa
1.2.2. Nghiên cứu về giống
1.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp làm đất
1.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất rừng trồng
1.2.5. Nghiên ảnh hưởng của mật độ đến năng suất rừng trồng
1.2.6. Nghiên cứu về chính sách, kinh tế và thị trường
1.3. Đánh giá chung
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN ĐỊNH HOÁ
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Khí hậu, thuỷ văn
2.1.3. Đặc điểm địa hình
2.1.4. Tài nguyên đất đai
2.1.5. Hiện trạng đất đai và tài nguyên Rừng
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2.1. Dân số và lao động
2.2.2. Cơ cấu tổ chức ngành Lâm nghiệp của huyện Định Hóa
2.2.3. Giao thông và cơ sở hạ tầng
2.2.4. Văn hóa – giáo dục
2.2.5. Thu nhập và đời sống
Chương 3. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
3.1.1. Mục tiêu chung
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tìm hiểu quá trình phát triển rừng trồng sản xuất ở huyện Định Hóa
3.3.2. Tổng kết đánh giá các mô hình rừng trồng sản xuất ở huyện Định Hoá
3.3.3. Thị trường, chế biến và sử dụng lâm sản của huyện
3.3.4. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và thị trường tới phát triển rừng trồng sản xuất ở huyện Định Hoá
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển trồng rừng sản xuất ở huyện Định Hoá
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Quan điểm nghiên cứu và cách tiếp cận của đề tài
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu tổng quát
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tìm hiểu quá trình phát triển rừng trồng sản xuất
4.1.1. Các giai đoạn phát triển rừng trồng sản xuất
4.1.2. Nguồn vốn, mục tiêu và cơ cấu cây trồng rừng sản xuất ở Huyện Định Hóa
4.1.3. Diện tích rừng trồng và rừng sản xuất ở huyện Đinh Hóa
4.2. Tổng kết đánh giá các mô hình trồng rừng sản xuất trong huyện
4.2.1. Loài cây
4.2.2. Các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong các mô hình
4.2.3. Tình hình sinh trưởng và năng suất của các mô hình điển hình
4.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các mô hình điển hình.
4.2.4.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế
4.2.4.2. Đánh giá về hiệu quả xã hội
4.2.4.3. Đánh gía hiệu quả môi trường
4.2.4.4. Đánh giá hiệu quả tổng hợp
4.3. Tình hình chế biến sử dụng gỗ và thị trường tiêu thụ sản phẩm
4.3.1. Tình hình chế biến sử dụng gỗ
4.3.2. Thị trường lâm sản rừng trồng huyện Định Hoá - Thái Nguyên
4.4. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách và thị trường tới phát triển rừng trồng sản xuất tại huyện Định Hoá
4.4.1. Ảnh hưởng của các chính sách tới phát triển rừng trồng sản xuất ở huyện Định Hóa
4.4.2. Đánh giá ảnh hưởng của thị trường lâm sản đến phát triển rừng trồng sản xuất huyện Định Hoá - Thái Nguyên
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển trồng RSX ở huyện Định Hoá.
4.5.1. Những quan điểm và định hướng chung
4.5.2. Các giải pháp về kỹ thuật
4.5.3. Các giải pháp về chính sách và thể chế
4.5.4. Các giải pháp về kinh tế - xã hội
4.5.5. Các giải pháp về thông tin, tuyên truyền và phổ cập
Chương 5. KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.1.1. Quá trình phát triển trồng rừng sản xuất ở huyện Định Hoá
5.1.2. Tổng kết đánh giá các mô hình rừng trồng sản xuất điển hình
5.1.3. Ảnh hưởng của chính sách tới phát triển rừng trồng sản xuất
5.1.4. Ảnh hưởng của thị trường tới phát triển rừng trồng sản xuất
5.1.5. Một số giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất ở huyện
5.2. Tồn tại
5.3. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan