[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định một số loại vi khuẩn, kháng sinh tồn dư trong sữa bò nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất biện pháp phòng chống

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định một số loại vi khuẩn, kháng sinh tồn dư trong sữa bò nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất biện pháp phòng chống
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Tác hại của tồn dư vi sinh vật và kháng sinh trong sữa tươi
1.1.1 Tác hại của tồn dư vi sinh vật trong sữa tươi
1.1.2 Tác hại của tồn dư kháng sinh trong sữa tươi
1.2 Nguyên nhân của sự tồn dư vi sinh vật và kháng sinh trong sữa tươi
1.2.1 Nguyên nhân của sự tồn dư vi sinh vật trong sữa tươi
1.2.2 Nguyên nhân của sự tồn dư kháng sinh trong sữa tươi
1.3 Đặc điểm của một số loại vi sinh vật gây viêm vú bò
1.3.1 Vi khuẩn Staphylococcus aureus (Sta. aureus)
1.3.2 Vi khuẩn Streptococcus agalactiae (Strep. agalactiae)
1.3.3 Mycoplasma bovis (M. bovis)
1.3.4 Corynebacterium bovis (C. bovis)
1.3.5 Nhóm vi khuẩn môi trường
1.3.6 Nhóm vi khuẩn cơ hội
1.3.7 Nhóm vi khuẩn khác
1.4 Đặc điểm của một số loại kháng sinh có trong sữa tươi
1.4.1 Penicillin và họ β – lactam
1.4.2 Streptomycin và nhóm Aminoglycoside (AG)
1.4.3 Nhóm sulfamid
1.4.4 Nhóm chloramphenicol
1.4.5 Hoạt phổ, cơ chế tác dụng của kháng sinh, sự kháng thuốc
1.4.6 Những tác hại của thuốc
1.5 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.5.1 Tình hình nghiên cứu bệnh viêm vú bò sữa
1.5.2 Tình hình nghiên cứu sự tồn dư kháng sinh trong sữa bò tươi
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng, nội dung, vật liệu và địa điểm nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Địa điểm nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu
2.2.1 Khảo sát, điều tra thực trạng chăn nuôi bò sữa tại Vĩnh Phúc
2.2.2 Kiểm tra một số chỉ tiêu vệ sinh ảnh hưởng đến chất lượng sữa tươi
2.2.3 Phân lập và giám định các loại vi khuẩn có trong mẫu sữa
2.2.4 Phân loại một số vi khuẩn có trong mẫu sữa
2.2.5 Kiểm tra độc lực của một số chủng vi khuẩn phân lập được
2.2.6 Kiểm tra tồn dư kháng sinh trong mẫu sữa thu thập ở từng bò nuôi tập trung
2.2.7 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm trong chăn nuôi bò sữa và khai thác sữa
2.3 Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu
2.3.1 Mẫu kiểm nghiệm
2.3.2 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm
2.3.3 Môi trường và hoá chất
2.4 Phương pháp nghiên cứu
2.4.1 Phương pháp điều tra
2.4.2 Phương pháp kiểm tra một số chỉ tiêu vệ sinh ảnh hưởng đến chất lượng toàn sữa tươi
2.4.3 Phương pháp thu thập mẫu sữa
2.4.4 Phương pháp xử lý mẫu sữa
2.4.5 Phương pháp kiểm tra nhanh bệnh viêm vú bằng thuốc thử CMT
2.4.6 Phương pháp phân lập vi khuẩn
2.4.7 Phương pháp định loại một số vi khuẩn
2.4.8 Phương pháp phân biệt một số chủng Streptococcus
2.4.9 Phương pháp phân loại một số chủng Staphylococcus
2.4.10 Xác định tồn dư kháng sinh trong sữa bằng phương pháp vi sinh vật
2.5 Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Vĩnh Phúc
3.2 Kết quả điều tra thực trạng chăn nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc
3.2.1 Kết quả điều tra vệ sinh thức ăn, nguồn nước, chuồng trại và kiểm tra sức khoẻ đàn bò
3.2.2 Kết quả điều tra hiện trạng vệ sinh vắt sữa
3.2.3 Kết quả điều tra tình tình hình bò sữa bị viêm vú thể lâm sàng
3.2.4 Kết quả điều tra tình hình sử dụng khán g sinh trong điều trị bò sữa
3.3 Kết quả kiểm tra một số chỉ tiêu vệ sinh ảnh hưởng đến chất lượng sữa tươi
3.3.1 Kết quả kiểm tra một số vi khuẩn hiếu khí tại nền chuồng nuôi bò sữa
3.3.2 Kết quả kiểm tra một số vi khuẩn hiếu khí trên da bầu vú bò sữa
3.3.3 Kết quả kiểm tra bò viêm vú phi lâm sàng bằng phương pháp CMT
3.4 Kết quả phân lập và giám định các loại vi khuẩn có trong mẫu sữa
3.5 Kết quả phân loại một số vi khuẩn có trong mẫu sữa
3.5.1 Kết quả phân loại vi khuẩn Staphylococcus spp theo cơ sở lấy mẫu
3.5.2 Kết quả phân loại vi khuẩn Streptococcus spp theo cơ sở lấy mẫu
3.6 Kết quả kiểm tra độc lực của một số chủng vi khuẩn phân lập được
3.7 Kết quả kiểm tra tồn dư kháng sinh trong mẫu sữa thu thập ở từng bò nuôi tập trung
3.8 Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình trạng tồn dư vi sinh vật, kháng sinh trong sữa tươi
3.8.1 Con giống
3.8.2 Chuồng trại và bãi chăn thả
3.8.3 Vệ sinh môi trường chăn nuôi thú y
3.8.4 Điều trị và loại thải bò sữa
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan