[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Lý luận về công nghiệp hỗ trợ
2.1.1 Khái niệm công nghệ hỗ trợ
2.1.2 Đặc điểm của CNHT ngành ô tô
2.1.3 Vai trò của công nghiệp hỗ trợ ô tô
2.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam
2.3.1 Mô hình đề xuất nghiên cứu
2.3.2 Các giả thuyết
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế nghiên cứu
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu
3.1.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng
3.1.2 Qui trình nghiên cứu
3.1.3 Phương pháp chọn mẫu
3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi
3.2 Xây dựng thang đo
3.2.1 Thang đo lường nhân tố Thị trường
3.2.2 Thang đo lường nhân tố Nguồn nhân lực
3.2.3 Thang đo lường nhân tố Cơ sở hạ tầng
3.2.4 Thang đo lường nhân tố Quan hệ liên kết với các doanh nghiệp
3.2.5 Thang đo lường nhân tố Công nghệ
3.2.6 Thang đo lường nhân tố Chính sách
3.2.7 Thang đo lường nhân tố Vốn
3.3 Thực hiện nghiên cứu định lượng
3.3.1 Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng
3.3.2 Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
3.3.2.1 Mẫu dựa trên trình độ học vấn
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Đánh giá thang đo
4.1.1 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Thị trường
4.1.2 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Nguồn nhân lực
4.1.3 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Cơ sở hạ tầng
4.1.4 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Quan hệ liên kết với các doanh nghiệp
4.1.5 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Công nghệ
4.1.6 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Chính sách
4.1.7 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Vốn
4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam.
4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ nhất
4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ hai
4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ ba
4.2.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ tư
4.2.5 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ năm
4.2.3 Kết luận phân tích nhân tố khám phá mô hình đo lường
4.3 Phân tích mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
4.3.1 Kiểm định mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
4.3.2 Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy
4.3.2.1 Kiểm định giả định phương sai của sai số (phần dư) không đổi
4.3.2.2 Kiểm tra giả định các phần dư có phân phối chuẩn
4.3.2.3 Ma trận tương quan
4.4 Phân tích hồi quy
4.4.1 Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
4.4.2 Kết quả phân tích hồi quy
4.4.3 Kết quả đánh giá sự phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam trong từng nhân tố
4.4.3.1 Nhân tố Chính sách
4.4.3.2 Nhân tố Thị trường
4.4.3.3 Nhân tố Vốn
4.4.3.4 Nhân tố Nguồn nhân lực
4.4.3.5 Nhân tố Công nghệ
4.4.3.6 Nhân tố Cơ sở hạ tầng
4.4.3.7 Nhân tố Quan hệ liên kết với các doanh nghiệp
Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO GIẢI PHÁP
5.1 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố chính sách.
5.2 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố thị trường
5.3 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố vốn.
5.4 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố nguồn nhân lực.
5.5 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố công nghệ
5.6 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố cơ sở hạ tầng
5.7 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam bằng yếu tố tính liên kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan