[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố quyết định đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đường sắt của hành khách

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố quyết định đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đường sắt của hành khách
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Nghiên cứu khám phá định tính
1.4.2. Nghiên cứu định lượng
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu
1.6. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Hành vi người tiêu dùng
2.1.2. Quá trình thông qua quyết định lựa chọn
2.1.3. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng
2.2. Giới thiệu tổng quan về ngành Đường sắt
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.2.2. Nhiệm vụ chức năng và định hướng phát triển
2.2.3. Giới thiệu tổng quan về ga Sài gòn
2.2.4. Giới thiệu tổng quan về ga Hà Nội
2.3. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu
2.3.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan
2.3.2. Các giả thuyết
2.3.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Nghiên cứu định tính
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính
3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính
3.3. Nghiên cứu định lượng
3.3.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu
3.3.2. Thu thập thông tin mẫu nghiên cứu
3.3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu
Tóm tắt chương 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả mẫu
4.2. Kết quả đánh giá thang đo
4.2.1. Kết quả của Cronbach alpha
4.2.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ đường sắt của hành khách
4.3.1. Phân tích sự tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu
4.3.2. Phân tích hồi qui
4.3.3. Kiểm định các giả thuyết đặt ra trong mô hình nghiên cứu
Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
5.2. Một số kiến nghị đề xuất
5.2.1. Đề xuất với ngành đường sắt
5.2.2. Kiến nghị với cơ quan ban ngành liên quan
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan