[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chinh phục câu hỏi lý thuyết Hóa học theo chủ đề


[/kythuat]
[tomtat]
Chinh phục câu hỏi lý thuyết Hóa học theo chủ đề - Nguyễn Xuân Trường
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chủ đề 1: NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC, PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ, TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG, CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ SỰ ĐIỆN LI.
Chủ đề 2: CÁC NHÂN TỐ NHÓM HALOGEN, OXI, LƯU HUỲNH, CACBON, SILIC, NITƠ, PHOTPHO; CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG.
Chủ đề 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.
Chủ đề 4: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM.
Chủ đề 5: CROM, SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG.
Chủ đề 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG.
Chủ đề 7: TỔNG HỢP NỘI DUNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG.
Chủ đề 8: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ, HIĐROCACBON.
Chủ đề 9: ANCOl, PHENOl, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC.
Chủ đề 10: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT.
Chủ đề 11: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT, PROTEIN, POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.
Chủ đề 12: TỔNG HỢP NỘI DUNG KIẾN THỨC HÓA HỌC HỮU CƠ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG.
>>> Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 – Huỳnh Văn Út
[/tomtat]

Bài viết liên quan