[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả marketing theo mô hình 7P trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Trần Khai Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả marketing theo mô hình 7P trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Trần Khai Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài trong và ngoài nước
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Ý nghĩa của đề tài:
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.6 Phương pháp nghiên cứu
1.7 Tính mới của đề tài nghiên cứu
1.8 Kết cấu đề tài nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Tổng quan về marketing 7P
2.2 Tổng quan về cho vay tiêu dùng của Ngần hàng Thương mại
2.3 Tổng quan về Marketing 7P trong cho vay tiêu dùng của NHTM
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế nghiên cứu
3.2 Thiết kế mẫu nghiên cứu định lượng
3.3 Xây dựng thang đo
3.4 Phương pháp phân tích dữ liệu
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
4.1 Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Trần Khai Nguyên
4.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trần Khai Nguyên
4.3 Phân tích tình hình ứng dụng marketing 7P trong CVTD tại chi nhánh
4.4 Kết quả nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING THEO MÔ HÌNH 7P TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN
5.1 Định hướng phát triển của NH TMCP Á Châu chi nhánh Trần Khai Nguyên trong năm 2014
5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing theo mô hình 7P trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Á Châu chi Nhánh Trần Khai Nguyên
5.3 Một số kiến nghị
5.4 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài
TÓM TẮT CHƯƠNG 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan