[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhận dạng biển số xe

[/kythuat]
[tomtat]
Nhận dạng biển số xe
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.1.Lý do chọn đề tài
1.2.Nội dung đề tài
1.3.Giới hạn đề tài
1.4. Mục tiêu
Chương 2: CHỤP ẢNH BẰNG WEBCAM
Chương 3: TÁCH BIỂN SỐ
3.1.Tổng quan về tách biển số
3.2. Tìm vùng màu trắng
3.3.Xác định vùng chứa biển số
3.4.Cắt vùng chứa biển số
3.5. Tìm góc nghiêng và xoay:
3.5.1. Biến đổi Radon
3.5.1.1. Tổng quan về biến đổi Radon
3.5.1.2. Các bước thực hiện
3.5.2. Tìm góc nghiêng và xoay
3.6.Cắt biển số chính xác
Chương 4: PHÂN ĐOẠN KÝ TỰ
4.1. Tổng quan về phân đoạn ký tự
4.2. Nhị phân biển số xe
4.3. Chuẩn hóa biển số
4.4.Phân đoạn ký tự
4.4.1. Chương trình chia đôi biển số
4.4.2. Chương trình phân vùng từng ký tự:
4.4.2.1.Chương trình chọn 4 phân vùng lớn nhất
4.4.2.2. Chương trình phân vùng
4.4.2.3. Chương trình con vitricuctieu
Chương 5: NHẬN DẠNG KÝ TỰ
5.1. Tổng quát nhận dạng ký tự
5.2. Lựa chọn phương pháp
5.2.1.Phương pháp nhận dạng cổ điển:
5.2.2. Phương pháp ứng dụng mạng neural:
5.3. Giới thiệu về mạng neural (neural networks
5.3.1.Khái niệm:
5.3.2. Mô hình của một mạng neural nhân tạo
5.3.3. Thiết kế 1 mạng Neural:
5.3.3.1. Thu thập dữ liệu:
5.3.3.2. Các bước thực hiện:
5.3.4. Cơ sở ký thuyết và giải thuật cho huấn luyện mạng lan truyền ngược
5.3.4.1. Cấu trúc mạng lan tryền ngược
5.3.4.2. Huấn luyện mạng lan truyền ngược
5.4. Ứng dụng mạng lan truyền ngược vào nhận dạng ký tự
5.4.1. Thiết kế mạng lan truyền ngược
5.4.2. Quá trình nhận dạng
5.4.4. Phương pháp tăng khả năng tổng quát của mạng
5.4.5. Huấn luyện mạng lan truyền ngược
Chương 6: MẠCH ĐIỀU KHIỂN
6.1. Sơ đồ nguyên lý
6.2. Nguyên lý hoạt động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1: Code của chương trình MATLAB

PHỤ LỤC 2: Code của vi điều khiển 89S52
[/tomtat]

Bài viết liên quan