[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bộ chuyển đổi nguồn năng lượng mặt trời hòa đồng bộ lưới điện quốc gia

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bộ chuyển đổi nguồn năng lượng mặt trời hòa đồng bộ lưới điện quốc gia
MỤC LỤC
CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tính cần thiết
1.2. Hòa đồng bộ hai máy phát
1.3. Các nghiên cứu khoa học liên quan
1.4. Nhược điểm của các nghiên cứu liên quan và hướng nghiên cứu của đề tài
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG SƠ ĐỒ BỘ NGHỊCH LƯU KHI KẾT NỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ NHẬN XÉT
3.1. kết quả mô phỏng khi I thay đổi cosϕ là hằng số
3.2. Kết quả mô phỏng khi Vdc thay đổi
3.3. Kết quả mô phỏng khi f thay đổi
3.4. Kết quả mô phỏng khi U thay đổi
3.5. Kết quả mô phỏng khi Vdc và U thay đổi
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan