[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu xác định hàm lượng daidzein geristrin và 17 acid amin trong đậu tương và sản phẩm chế biến

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu xác định hàm lượng daidzein geristrin và 17 acid amin trong đậu tương và sản phẩm chế biến
MỤC LỤC
1. ĐẶC VẤN ĐỀ
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Hóa chất, dụng cụ
3.2. Chuẩn hóa kỹ thuật phân tích
3.3. Phương pháp lấy mẫu phân tích
4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1. Chuẩn hóa kỹ thuật phân tích acid amin
4.1.1. Giai đoạn thuỷ phân mẫu
4.1.2. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)
4.1.3. Khoảng tuyến tính
4.1.4. Độ lặp lại của phương pháp
4.1.5. Xác định độ thu hồi của phương pháp
4.2. Khảo sát và chuẩn hóa phương pháp phân tích daidzein và genistein
4.2.1. Lựa chọn cột tách và điều kiện sắc ký
4.2.2. Điều kiện chiết xuất isoflavon
4.2.3. Độ lặp lại của phương pháp
4.2.4. Khoảng tuyến tính
4.2.5. Độ thu hồi của phương pháp
4.3. Tổng kết các điều kiện phân tích
4.3.1. Điều kiện phân tích acid amin
4.3.2. Điều kiện phân tích daidzein và genistein
4.4. Kết quả phân tích mẫu
4.4.1. Kết quả phân tích các acid amin
4.4.2. Kết quả phân tích daidzein và genistein
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan