[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Báo chí cho trẻ em ở nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Báo chí cho trẻ em ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Một số khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu.
1.2. Công chúng trẻ em với báo chí.
1.3. Đạo đức nghề nghiệp nhà báo với trẻ em.
1.4. Vai trò của báo chí - truyền thông trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em
Chương II: HIỆN TRẠNG BÁO CHÍ CHO TRẺ EM HIỆN NAY
2.1. Tổng quan báo chí cho trẻ em ở nước ta hiện nay.
2.2. Thực trạng báo chí cho trẻ em ở nước ta.
2.3. Về giải báo chí “Nhà báo với trẻ em Việt Nam”.
Chương III: BÁO CHÍ CHO TRẺ EM - NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ KHUYẾN NGHỊ
3.1. Trẻ em Việt Nam trước những biến đổi của xã hội trong thời kì hội nhập.
3.2. Báo chí với nhu cầu của trẻ em.
3.3. Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của báo chí cho trẻ em.
3.4. Những giải pháp nâng cao chất lượng báo chí cho trẻ em.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan