[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ giải phóng Thăng Long - Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ giải phóng Thăng Long - Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG THĂNG LONG - HÀ NỘI
1.1. Tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội.
1.2. Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội - nơi hội tụ và toả sáng truyền thống văn hoá quân sự Việt Nam.
CHƯƠNG 2: TIẾP CẬN KHOA HỌC VÀ HỆ THỐNG KHÁI NIỆM, PHẠM TRÙ CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG THĂNG LONG - HÀ NỘI
2.1. Phương pháp luận tiếp cận và hệ thống khái niệm, phạm trù cơ bản.
2.2. Tiếp cận khoa học về bảo vệ Thủ đô Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
PHẦN THỨ HAI: LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CHƯƠNG 3: SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG THĂNG LONG – HÀ NỘI TRONG THỜI ĐẠI PHONG KIẾN
3.1. Những chiến công và sự kiện tiêu biểu.
3.2. Sự đóng góp của các tài năng, anh hùng, nhân vật lịch sử quân sự.
3.3. Những bài học kinh nghiệm của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội trong thời đại phong kiến.
CHƯƠNG 4: SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỜI KỲ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
4.1. Những chiến công và sự kiện tiêu biểu.
4.2. Sự đóng góp của các tài năng, anh hùng, nhân vật lịch sử quân sự.
4.3. Những bài học kinh nghiệm của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thủ đô Hà Nội thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp.
CHƯƠNG 5: SỰ NGHIỆP BẢO VỆ THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
5.1. Những chiến công tiêu biểu.
5.2. Sự đóng góp của các tài năng, anh hùng, nhân vật lịch sử quân sự.
5.3. Những bài học kinh nghiệm của sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
CHƯƠNG 6: SỰ NGHIỆP BẢO VỆ THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỜI KỲ CẢ NƯỚC THỐNG NHẤT ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
6.1. Những thành tựu chủ yếu.
6.2. Sự phát triển tư tưởng quân sự.
6.3. Những bài học kinh nghiệm của sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.
CHƯƠNG 7: TỔNG QUAN BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỊCH SỬ - HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ - LỊCH SỬ QUÂN SỰ CỦA SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, GIẢI PHÓNG THĂNG LONG - HÀ NỘI
7.1. Thường xuyên xác định và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng chiến lược của Thăng Long - Hà Nội trong cả thời bình và thời chiến.
7.2. Phát huy ưu thế sự kết hợp trực tiếp giữa trung ương với địa phương sở tại và sự liên thông với cả nước để bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội.
7.3. Nêu cao tính chất chính nghĩa, nhân đạo, nhân văn của chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ đất nước để tạo ưu thế chính trị- tinh thần trong bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội.
7.4. Dựa vào ưu thế "địa linh, nhân kiệt" và truyền thống văn hiến để hình thành và phát huy sức mạnh bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội.
7.5. Vận dụng sáng tạo và phát triển nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc trong tiến trình bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội.
7.6. Từ "chiến tranh toàn dân" phát triển thành "chiến tranh nhân dân" - "chiến tranh nhân dân thành phố" - "chiến tranh nhân dân Thủ đô" trong lịch sử bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội.
PHẦN THỨ BA: BỐI CẢNH THỜI ĐẠI VÀ PHÁT HUY BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CHƯƠNG 8: BỐI CẢNH THỜI ĐẠI - KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ MỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ NGHIỆP BẢO VỆ THỦ ĐÔ HÀ NỘI.
8.1. Những kinh nghiệm về vấn đề bảo vệ thủ đô rút ra từ thực tiễn của một số nước trong thời đại hiện nay.
8.2. Dự báo những nhân tố mới và những tình huống chiến lược tác động đến sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong thời đại hiện nay.
CHƯƠNG 9: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP VỀ PHÁT HUY NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỊCH SỬ ĐỂ BẢO VỆ THỦ ĐÔ HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ MỚI
9.1. Nhận thức - giáo dục bài học kinh nghiệm lịch sử.
9.2. Phát triển bài học kinh nghiệm lịch sử.
9.3. Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm lịch sử.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan