[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp phát triển ngành Bưu chính tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp phát triển ngành Bưu chính tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ NGÀNH KINH TẾ, NGÀNH BƯU CHÍNH, PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH
1.1. Khái niệm về ngành kinh tế, ngành bưu chính, vị trí - đặc điểm kinh tế ngành bưu chính.
1.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của ngành bưu chính.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành bưu chính.
1.4. Xu hướng phát triển bưu chính trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Thực trạng phát triển bưu chính tỉnh Quảng Nam.
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành Bưu chính tỉnh Quảng Nam.
2.3. Đánh giá chung về hiện trạng Bưu chính tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Dự báo nhu cầu các dịch vụ Bưu chính tại Quảng Nam.
3.2. Định hướng phát triển Bưu chính.
3.3. Các giải pháp phát triển ngành Bưu chính tỉnh Quảng Nam.
3.4. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan