[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp phát triển ngành du lịch Khánh Hòa đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp phát triển ngành du lịch Khánh Hòa đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Những vấn đề chung về phát triển du lịch.
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch.
1.3. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch của các quốc gia và địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Những tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch Khánh Hòa.
2.2. Thực trạng phát triển du lịch Khánh Hòa trong thời gian qua.
2.3. Nhận xét thực trạng phát triển du lịch Khánh Hòa trong thời gian qua.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020.
3.2. Những cơ hội và thách thức của du lịch Khánh Hòa.
3.3. Các giải pháp phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020.
3.4. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan