[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH
1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
1.2. Nội dung quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thế NQD.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và thực trạng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
2.2. Tổ chức bộ máy và kết quả quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
2.3. Tình hình thực hiện quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong thời gian qua.
Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Quan điểm, mục tiêu công tác quản lý thuế.
3.2. Các giải pháp quản lý.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan