[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ATNH HƯỞNG
1.1. Tổng quan về cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.2. Một số kết quả nghiên cứu thực tế về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp.
1.3. Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
1.4. Mô hình thực nghiệm và các tiêu chí đánh giá tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2.3. Về hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán.
2.4. Đặc điểm cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội.
Chương 3: XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
3.1. Giả thuyết và mô hình thực nghiệm.
3.2. Thiết kế và kết quả nghiên cứu.
3.3. Số đo các biến số trong mô hình 1.
3.4. Số đo các biến số trong mô hình 2.
3.5. Sơ đồ nghiên cứu.
3.6. Tóm tắt thiết kế.
3.7. Các kết quả thực nghiệm của nghiên cứu.
3.8. Phân tích hồi quy.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan